Влияние диспергирования на степень измельчения угля

МРНТИ 61.53.01 №1 (2011 г.)

Скачать


О переработке угля методом его преобразование в низкомолекулярные органические продукты, по возможности достаточно однородного состава. В данной работе применялась центробежно-планетарная мельница, работающая по принципу гравитационного измельчения, который реализуется за счет взаимодействия 2-х центробежных полей. Скорость вращения платформы составляет 700 об/мин, скорость вращения размольных сосудов -1200 об/мин. Для определения фракционного состава измельченных углей применен метод седиментационного анализа.
Ключевые слова: переработка угля, уголь, мельница, измельчение, однородный состав

Көмірдің дисперсті құрамына орталық планетарлы үгіткіште үгіту шартыныңәсерін зерттеуде ОПУ-де көмірді ұсакгау уақытын 5-тен 60 минутқа дейін көбейткенде бөлшекгеу мөлшері көлемніңжоғарылауында көрсетілгендей 20% дейін өседі. Көмірді үсакгағанға дейін және кейінгі ИК-спекгрлерін салыстырғанда функционалды топ- тардың өзгеруі көрсетіледі: фенолды гидроксилді мөлшері көбейді және қатты ұсақ- тапған көмірлер үшін эфир топтары бөлшектелген көмірлердің қүрылысының фраг- менттерінің өзгеруі, олардың бастапқы көмірмен салыстырғанда ерігіштігінің жоға- рылауына әкеліп соғады. Бензол экстракгысының шығыны катализаторсыз бөлшек- теу кезінде біржарым есеге артты, және катализатормен 2,4 есе артады
Түйінді сөздер: көмірдің дисперсті құрамы, бензол экстрактілері, механобелсен- ділендіру кезіндегі бензол зкстрактілерінің химиялық қүрамы.

Influence of a coal pulverizing conditions in centrifugal planetary mill (CPM) on disperse structure of coals are investigated. With increase in time of coal pulverizing in CPM to 60 minutes the content of the particles expressed in increase of volume increases to 20 %. Comparison of IR-spectra of coals before and after their crushing has shown change content of functional groups: increase in quantity phenolic hydroxide groups and reduction of ether groups for thinly crushing coals. The exit of a benzene extract increased in 1,5 times at dispersion without the catalyst, and in 2.4 times — with the catalyst. The chemical compound of benzene extracts changed at mechanical activation.
Key words: disperse structure of coals, benzene extract, chemical compound of benzene extracts changed at mechanical activation.

(Полный текст: Архив, 2011г., №1, С. 66-71)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика