Устройство для создания минерализованной полосы противопожарного назначения

МРНТИ 55.57.31, 87.27.05                                                                                 №3 (2016г.)

Скачать

И.Ф.Костиков, И.М. Богапов, Х.К. Танбаев

Аннотация. В статье описывается целесообразность нового способа и изобретения для создания полосы противопожарного назначения. Цель работы – создание полосы противопожарного назначения гарантирующей долговременное удерживание роста и развития растительности – переносчика низовых пожаров. Сущность предлагаемого способа заключается во внесении жидких препаратов в закрытое внутрипочвенное пространство для подавления  роста растительности. Создаваемый сплошной подпочвенный экран сдерживает рост на сезон и более, без нарушения экологической безопасности.Актуальность работы обусловлена тем, что в современной практике применяют малоэффективный способ защиты от распространения низовых пожаров — отвальную вспашку. Созданная таким образом полоса быстро зарастает растительностью, повышая риск перехода через нее пожара.Особенностью предложенного устройства является модернизированная культиваторная лапа со сферическим козырьком и встроенной форсункой мелкодисперсного распыления.
Ключевые слова: пожар, противопожарная полоса, противопожарное устройство, культиваторная лапа, экологическая безопасность, мелкодисперсное распыление

_____________________________

Костиков И.Ф., Богапов И.М., Танбаев  Х.К.  
ӨРТ ТОҚТАТУҒА АРНАЛҒАН МИНЕРАЛДАНДЫРЫЛҒАН ЖОЛАҚ ЖАСАЙТЫН ҚҰРЫЛҒЫ

Түйіндеме. Мақалада өрт тоқтату жолағын жасаудың жаңа әдісі және оған байланысты өнертабыстың пайдалылығы баяндалады.Жұмыстың мақсаты орман өртінің таралуына себеп болатын түрлі өсімдіктер мен шөптердің өсуін ұзақ уақыт тоқтатуға кепіл беретін өрт тоқтатушы жолақ жарату.Ұсынылған әдістің негізі түйіні өсімдікке қарсы арнайы, топырақ астында тұтас қабат түзіп, өсімдіктің өсуін межелі маусымға немесе одан артық уақытқа тоқтата алатын, экологиялық қауіпсіз, сұйық дәрмекті, топырақ астындағы жабық кеңістікке енгізу болып табылады.Жұмыстың өзектілігі қазіргі күндегі тәжрибеде өрттің жер бауырлай таралуының алдын алу бойынша ұтымсыз әдіс – аудармалы жер жырту әдісі қолданылып келеді. Бұл әдіпен жасалған тосқаул жолағында, арам шөп бір қанша уақыттан соң тез өсіп кетеді, бұл жолақтан өрттің өту қаупін тудырады.Ұсынылған құрылғының негізгі ерекшелігі сфералық бастырма түріне жаңартылған культиватор табаны және оған орнатылған ұсақсепкіш форсунка болып табылады.
Түйінді сөздер: өрт, өрт тоқтату жолағы, минералдандырылған жолақ, культиватор табаны, экологиялық қауіпсіздік, ұсақдисперсті сепкіш.

_____________________________

Kostikov I.F., Bogalov I. М., Tanbayev H.K.  
THE DEVICE FOR CREATING OF MINERALIZED STRIP OF FIRE-PREVENTION PURPOSE

Abstract. The article describes the feasibility of new method and the invention for the creation of fire-preventing line. The purpose of the work  is the creation of fire-preventing line that guarantee the long-term retention of growth and development of vegetation – surface fire carrier.The core  of proposed method consist in making the liquid preparations against vegetation in closed subsoil space, that creates the solid subsoil screen, restraining the growth of vegetation for a season or longer, without disturbing the ecological safety.Relevance of the work is conditioned by the fact that in modern practice ineffective way of protection against the surface fire spreading – moldboard plowing  is used. Thus created line quickly overgrow by vegetation, increasing the risk of fire crossing of it.The peculiarity of proposed device is upgraded cultivator paw with a spherical visor and integrated nozzle of finely dispersed spray.
Key words: fire, fire lane, device, cultivator paw, environmental safety, finely dispersed spray.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика