Темплантный синтез Co/Fe нанотрубок

МРНТИ 31.17.15, 31.15.33                                                                                    №3 (2015г.)

 

Скачать
 

Козловский А.Л., Алешова Н.Е., Мейримова Т.Ю., Шлимас Д.И., Кадыржанов К.К.

Аннотация. Металлические наноструктуры представляют огромный интерес, так как обладают необычными оптическими, электронными, магнитными и химическими свойствами, которые можно использовать для создания средств записи и хранения информации высокой плотности, высокочувствительной сенсорной техники, наноэмиттеров. В данной работе рассмотрено получение Fe/Co нанотрубок методом темплатного синтеза с диаметром 110 нм и высотой 12 мкм. Проведен расчет объемной скорости осаждения, результаты которого позволили контролировать рост нанотрубок. Исследование показало, что с увеличением скорости роста нанотрубок, толщина стенок нанотрубок уменьшается по закону y = 0,0148x-0,2411.  С уменьшением толщины стенки нанотрубок структура магнитных доменов становится более упорядоченной.
Ключевые слова: нанотрубки, электрохимическое осаждение, нанотехнологии, темплатный синтез. 

_______________________

Козловский А.Л., Алешова Н.Е., Мейримова Т.Ю., Шлимас Д.И., Кадыржанов К.К.

Co / Fe НАНОТҮТІКТЕРІНІҢ ТЕМПЛАТТЫҚ СИНТЕЗІ

Түйіндеме. Металдық наноқұрылымдар қазіргі таңда айтарлықтай қызығушылық танытуда, өйткені әдеттен тыс оптикалық, электрондық, магниттік және химиялық қасиеттеріне ие. Мақалада диаметрі 110 нм және биіктігі  12 мкм Fe/Co нанотүтіктерін темплаттық синтез әдісімен алу үдерісі қарастырылған. Темплат ретінде ПЭТФ негізіндегі қустықтар тығыздығы 1,0Е+09 тректік мембраналары қолданылған.  ПЭТФ пленкасы DC-60 үдеткішінде энергиясы 1,75МэВ/нуклон криптон иондарымен сәулелендірілген. Шаблонды матрицаның тректеріне темплаттық синтез кернеудің 1,3В-тан 2,0В дейінгі мәндері аралығында потенциостатикалық режимінде өтті. Көлемдік тұну жылдамдығын есептеу, нәтижесінде нанотүтіктердің өсуін бақылауға мүмкіндік берді. Зерттеу нанотүтіктердің өсу қарқынының артуы, нанотүтікшелердің қабырға қалыңдығы у = 0,0148x-0,2411 заңына сәйкес азаятынын көрсетті. Магниттік домендер құрылымы нанотүтіктердің қабырғасының қалыңдығын қысқарту арқасында реттеледі. Қуыстықтардың  геометриясын және наноқұрылымдардың элементік құрамын бақып берілген параметрлермен нанотүтіктерді сажауға болады, содан кеійн оларды наноэмиттердердің базалық элемент ретінде пайдалануға болады.
Түйінді сөздер: нанотүтіктер, электрохимиялық тұндыру, нанотехнологиялар, темплаттық синтез.

____________________

Kozlovskiy A.L., Aleshova N.E., Meirimova T.Y., Shlimas D.I., Kadyrzhanov K.K.

TEMPLATE SYNTHESIS OF Co / Fe NANOTUBES

Abstract. Metallic nanostructures are of great interest, because they have unusual optic, electronic, magnetic and chemical properties that can be used to create the means of recording and storing the high-density information, highly sensitive sensor technology, nano-emitters. In this work we consider getting Fe / Co nanotubes by the method of template synthesis with a diameter of 110 nm and height of 12 mkm. It is carried out the calculation of the volume rate of deposition, which results allowed controlling the growth of nanotubes. The study showed, that while speed of growth of nanotubes is increasing, the wall thickness of nanotubes is reducing according to the law: y = 0,0148x-0,2411. With the reduction of wall thickness of nanotubes, magnetic domain structure becomes more ordered.
Key words: nanotubes, electrochemical deposition, nanotechnology, template synthesis.

 

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика