Определение тяжелых металлов в углекислотном экстракте Scabiosa ochroleuca методом инверсионной вольтамперометрии

МРНТИ 31.19.15, 76.31.31                                                                                   №3 (2017г.)

Скачать

Жунусова М.А., Голубев О.А., Ибраев М.К., Абдуллабекова Р.М., Сарсенбекова А.Ж., Махмутова А.С.
 

Аннотация: Представлены результаты исследования углекислотного экстракта растения Scabiosa ochroleuca, семейства Dipsacaceae (ворсянковые), на присутствие тяжелых металлов (Zn, Cd, Pb, Cu). Целью исследования являлось определение Zn, Cd, Pb, Cu в СО2 — экстракте скабиозы бледно-желтой (Scabiosa ochroleuca) методом инверсионной вольтамперометрии. Изучение количественных и качественных показателей веществ, влияющих на химическую безопасность углекислотного экстракта из Scabiosa ochroleuca ранее не проводились. Результаты исследования показали, что содержание тяжелых металлов в углекислотном экстракте S. ochroleuca, не превышает предел допустимых концентраций, что является важным критерием при разработке лекарственных средств. При исследовании на качество и безопасность объекта также применяют метод пламенной атомной абсорбции способом мокрой минерализации или сухого озоления, согласно межгосударственному стандарту.
Ключевые слова: Scabiosa ochroleuca, инверсионная вольтамперометрия, определение тяжелых металлов, лекарственные средства, безопасность лекарственного сырья, углекислотный экстракт, анализ лекарственных средств


Жунусова М.А., Голубев О.А., Ибраев М.К., Абдуллабекова Р.М., Сарсенбекова А.Ж., Махмутова А.С.
ИНВЕРСИОНДЫ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ ӘДІСІ БОЙЫНША SCABIOSA OCHROLEUCA КӨМІРҚЫШҚЫЛ ЭКСТРАКТІНДЕГІ АУЫР МЕТАЛДАРДЫ АНЫҚТАУ

Түйіндеме: Dipsacaceae (ворсянкалы) отбасына жататын өсімдіктің көмірқышқыл экстрактінде ауыр металдарды (Zn, Cd, Pb, Cu) инверсионды вольтамперометрия әдісімен авторлардың зерттеу жұмыстарының нәтижелері көрсетілген. Зерттеудің мақсаты инверсионды вольтамперометрия әдісі арқылы ашық-сары скабиозаның (Scabiosa ochroleuca) СО2-экстрактіндегі Zn, Cd, Pb, Cu анықтау. Көмірқышқыл экстрактіндегі Scabiosa ochroleuca химиялық қауіпсіздігіне әсер беретін заттардың сандық және сапалық көрсеткіші зерттелмеген. Зерттеулердің нәтижесінде S. ochroleuca көмірқышқыл экстрактіндегі ауыр металдардың мөлшері, концентрацияның жіберілетін мөлшерінен аспауы, оның осы қасиеті дәрілік заттардың маңызды талабының бірі. Нысанның сапасы мен қауіпсіздігін зерттеу кезінде сонымен қатар жалынды атомдық абсорбция әдісін дымқыл минералдау немесе құрғақ күлдену тәсілімен қолданады (МС 30178 – 96).
Түйіндi сөздер: Scabiosa ochroleuca, инверсионды вольтамперометрия, ауыр металл ұйғарымі , дәрілік заттар, қауіпсіздік лекарсвенного шикізат, көмірқышқыл экстракт, дәрілік ақы-пұлдың сарала


Zhunussova M.A., Golubev O.A., Ibrayev M.K., Abdullabekova R.M., Sarsenbekova A.Zh., Makhmutova A.S.
DETERMINATION OF HEAVY METALS IN CARBON DIOXIDE EXTRACT OF SCABIOSA OCHROLEUCA BY THE METHOD OF INVERSION VOLTAMMETRY

Abstract: The authors present the results of the study of carbon dioxide extract of plant of the family Dipsacaceae (the teasel family) on the presence of heavy metals (Zn, Cd, Pb, Cu) by the method of inversion voltammetry. The purpose of the study — determination of Zn, Cd, Pb, Cu in СО2— extract of scabiosa pale yellow (Scabiosa ochroleuca). The study of the carbon dioxide extract from Scabiosa ochroleuca is carried out for the first time. The results of the study showed, that the content of heavy metals in the carbonic acid extract of S. ochroleuca does not exceed the limit of allowable concentrations, which is an important criterion in the development of medicines. When investigating the quality and safety of an object also apply the method of flame atomic absorption (State industry standard 30178 — 96. Raw materials and food products, atomic-absorption method for the determination of toxic elements), by the method of wet mineralization or dry ashing.
Key words: Scabiosa ochroleuca, inversion voltammetry, determination of heavy metals, medicines, security lekarstvennogo raw materials, carbon dioxide extract, analysis of medicines

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика