Метотрексат препаратын альбумин матрицасына иммобилдеу

           МРНТИ 31.25.15                                                                                               №4 (2016г.)


Т.С     Жұмағалиева, М.Ж. Бүркеев, Е.М. Тажбаев, Қажмұратова А.Т., Д.А. Муханова, Ж.Т. Арыстанова
                
         Скачать

Түйіндеме. Биоүйлесімді табиғи полимер альбуминнің қатерлі ісікке қарсы метотрексат препаратымен иммобилденген нанобөлшектері десольвация әдісімен синтезделінді. Нанобөлшектердің түзілуіне температураның, дәрілік заттың концентрациясының әсері зерттелді. Түзілген нанобөлшектердің физика-химиялық сипаттамалары, яғни өлшемі, полидисперстілігі фотонды корреляциялы спектроскопия әдісімен анықталды және  орташа өлшемі дәрілік заттың концентрациясынан тәуелді 165-295 нм құрады. Енгізу әдісімен иммобилденген  нанобөлшектердің құрамында дәрілік заттың мөлшері оның концентрациясын арттырған сайын жоғарылайтыны байқалды және метотрексаттың полимермен байланысу дәрежесі 35-67% болды. Альбумин матрицасынан биологиялық белсенді заттың босап шығу кинетикасы биологиялық модельдеуші жағдайларында УК-спектрофотометрлік әдіспен анықталды және әр түрлі концентрациялы дәрілік заттың нанобөлшектен босап шығу дәрежесі 84-97 % болды. Дәрілік затпен иммобилденген нанобөлшектердің морфологиясы трансмиссионды электронды микроскопта зерттелді  және сфералық формада екені анықталды.
Түйінді сөздер: нанобөлшек, полидисперстілік, иммобилдеу, альбумин, метотрексат

____________________________

Жұмағалиева Т.С. ,  Бүркеев М.Ж., Тажбаев Е.М. , Қажмұратова А.Т., Муханова Д.А. , Арыстанова Ж.Т.  
ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТА МЕТОТРЕКСАТ В МАТРИЦУ АЛЬБУМИНА

Резюме. Наночастицы биосовместимого природного полимера альбумина, иммобилизованные противоопухолевым препаратом метотрексат, синтезированы путем десольвации. Изучены влияние температуры, концентрации лекарственного вещества на образование наночастиц. Физико-химические характеристики полученных наночастиц, такие как размер частиц, полидисперсность определяли методом фотонной корреляционной спектроскопии. Средний размер частиц в зависимости от концентрации лекарственного вещества составляет 165-295 нм. Устанвлено, что с увеличением концентрации лекарственного вещества в наночастице, полученном  методом вкючения, увеличивается его содержание и степень связывания метотрексата с полимером составляет 35-67%. Кинетика высвобождения биологически активного вещества из матрицы альбумина определена УФ-спектрофотометрически в условиях биологической моделирующей среды и степень высвобождения лекарственного вещества разной концентрации из наночастиц составляет 84-97%. Морфология наночастиц, иммобилизованных лекарственным веществом, исследована трансмиссионным электронным микроскопом и определена их сферическая форма.
Ключевые слова: наночастицы, полидисперсность, иммобилизация, сывороточный альбумин, метотрексат.

___________________________

Zhumagalieva T.S., Burkeev M.Zh., Tazhbayev Ye.M., Kazhmuratova A.T., Muhanova D.A., Arystanova   Zh. Т.   
IMMOBILIZATION OF METHOTREXATE DRUG IN THE MATRIX OF ALBUMIN

Abstract. The nanoparticles of biocompatible natural polymer albumin, immobilized by anticancer drug methotrexate, were synthesized by desolvation. It is studied the influence of temperature and concentration of drug on the formation of nanoparticles. Physicochemical characteristics of obtained nanoparticles, such as particle size, polydispersity were determined by photon correlation spectroscopy. The average particle size on the concentration of drug is 165-295 nm. It is found that with increasing concentration of the drug in the nanoparticle obtained by inclusion content increases its degree of binding of methotrexate and the polymer is 35-67%. The kinetics of release of active substance from the matrix of albumin is determined UF-spectrophotometrically in the conditions of biological modeling environment and degree of drug release of various concentration from the nanoparticles amounts to 84-97%. The morphology of nanoparticles, immobilized by drug is studied by transmission electron microscope and their spherical shape is defined.
Keywords: nanoparticles, polydispersity, immobilization, serum albumin, methotrexate.

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика