Исследование современных методов разработки баз данных для информационных систем

МРНТИ 50.01.85                                                                                                 №4 (2016г.)

Скачать
 

Жанкоразова Н.Н., Амиров А.Ж. 

Түйіндеме. Бұл мақалада ақпараттық жүйенің элементтерін әзірлеу үшін тиімді технологияларды құру қажеттілігінің мәселесі қарастыралады. Бұл мәселенің шешімі ретінде «объект-оқиға» метаонтология моделіне негізделген және деректердің әмбебап моделін, деректер моделінің тілін, деректер қорын құрастырушының арнайы бағдарламалық құралдарын қолданатын жаңа технология ұсынылады. Ұсынылған технологияның ерекше мүмкіндіктері, артықшылықтары және оны жүзеге асыру әдістері көрсетіледі. Ұсынылып отырған әдіс қарастырылып отырған пәндік аймақтың деректер қорының физикалық құрылымы сұлбасының ешбір өзгеріссіз деректер қорының концептуалды құрылымын жақсартады және дамытады. Деректер қорының концептуалды құрылымын жақсарту және дамыту үшін деректер қорын жобалаушының арнайы бағдарламалық құралдарды пайдалану арқылы немесе тапсырыс берушінің өзімен, әлде оның өтінішімен белгілі бір қолданушыға құрастырылған бағдарламалық қосымшалар арқылы жүзеге асырылады.
Түйінді сөздер: деректер моделі, жобалау әдістері, әмбебап деректер моделі, деректер қоры, ақпараттық жүйе.

_______________________

Жанкоразова Н.Н., Амиров А.Ж. 

АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ҮШІН ДЕРЕКТЕР ҚОРЫН ҚҰРУДЫҢ ҚАЗІРГІ ӘДІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема необходимости создания эффективной технологии разработки элементов информационной системы. В качестве решения предлагается новая технология, основывающаяся на метаонтологиях модели «объект-событие», использовании универсальной модели данных, языка модели данных, специального программного инструментария разработчика базы данных. Раскрываются принципиальные отличительные особенности предлагаемой технологии и методы ее реализующие. Использование предлагаемого метода позволяет развивать и улучшать концептуальную структуру баз данных рассматриваемой предметной области без изменения физической структуры схемы базы данных. Развитие и улучшение концептуальной структуры баз данных может быть реализовано благодаря использованию либо специально разработанного программного инструментария проектировщика баз данных, либо программных приложений, разработанных самостоятельно заказчиком или по его просьбе разработчиком индивидуально для конкретного пользователя.
Ключевые слова: модель данных, методы проектирования, универсальная модель данных, база данных, информационная система.

_______________________

Zhankorazova N.N., Amirov A.Zh.  
THE STUDY OF MODERN METHODS OF DATA BASE DEVELOPMENT FOR THE INFORMATIONAL SYSTEMS

Abstract. The given article consider the problem of need to establish effective technology of development of elements of informational system. The solution offers new technology, based on the metaontologies of the model “event-object”, use of universal data model, data model language, special program software of developer of data bases. The fundamental features of proposed technology and methods of its realization are revealing. The use of proposed method allows developing and improving the conceptual structure of data bases of the subject area under consideration without the change of physical structure of data base schemes. The development and improvement of conceptual structure of data bases can be realized by the use of specially developed software of developer of the data bases, or by the program applications, developed independently by the customer or by his request to developer, individually for the definite user.
Keywords: data model, design methods, universal model of data, data base, informational system.

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика