Анализ требований к разработке образовательного портала и его функциональное обеспечение

МРНТИ 50.00.00                                                                                                   №4 (2016г.)

Скачать
 

Д.Б.Бейсетаев, Н.С.Мырзағалы, Г.Д.Когай

Аннотация. В данной статье описывается структура построения и средства проектирования образовательного портала вуза. Сформулированы планы разработки архитектуры и программного обеспечения образовательного портала, предложена и обоснована архитектура корпоративной информационной системы и архитектура системы безопасности. Проведен анализ основных факторов, влияющих на производительность образовательного портала вуза, построенного с использованием Web-тexнoлoгий. Особое внимание обращается на план организации, который включает в себя два фундаментальных элемента: организационная структура в целом и организационные модели приложения. В статье описывается вся среда системы и ее цель. На основе проведенного исследования автором предлагается выделить требования к системе, соответствующие ограничивающие факторы, выполнимые действия и политики обработки данных, которые получают определения с точки зрения организации. Выполнение включает определение процедур, их правил, а также действующих сил и их ролей в процессе.
Ключевые слова: oбразовательный портал, сетевые ресурсы, контент, учебный процесс, информационное обеспечение.

______________________

Бейсетаев Д.Б., Мырзағалы Н.С., Когай Г.Д.  
БІЛІМ БЕРУ ПОРТАЛЫН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАРДЫ ТАЛДАУ

Түйіндеме. Бұл мақалада университеттің білім беру порталының құрылыс және жобалау құралдарын құрылымын сипаттайды. Архитектура және бағдарламалық қамтамасыз ету, білім беру порталының даму тұрақты жобалары, корпоративтік ақпараттық жүйелерді және қауіпсіздік сәулет ұсынылған және негізделген. Web-технологияларды пайдаланып университеттің білім беру порталы, оның өнімділігіне əсер ететін негізгі факторларды талдау. Тұтастай алғанда ұйымның құрылымы және қолдану ұйымдастырушылық моделіне ерекше көңіл бөлінген: ұйымның аспектісі екі іргелі элементтерін қамтиды. Мақалада бүкіл жүйе ортасы мен оның мақсатын сипатталады. Автордың зерттеу анализін жүргізу себебінен келесілер, жүйелік талаптар, тиісті шектеулер, орындалатын іс-әрекеттер ұйымдастыру және тұрғысынан алынған деректер саясаты анықталды. Іске асыру рәсімдерін, олардың ережелерін, сондай-ақ әрекет ететін күштер мен процесінде олардың рөлін анықтамасын қамтиды.
Түйінді сөздер: білім беру порталы, контенті, желілік ресурстар, оқыту процесі, ақпараттық қолдау.

_______________________

Beysetayev D.B., Myrzagaly N.S., Kogay G.D. 
ANALYSIS OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATION PORTAL AND ITS FUNCTIONAL PROVISION.


Abstract. The article describes the structure of building and design tools of educational web-site of the university. It is created the plans of architecture development and software of the educational portal, proposed and substantiated the architecture of corporate information system and architecture of the security system. It is carried out the analysis of major factors, influencing performance of the educational portal of university, which is created with the use of Web-technologies. Special attention is drawn to the plan of organization, which includes two fundamental elements: organizational structure as a whole and the organizational model of application. The article describes all environments of system and its aim. On the basis of carried out research, authors are proposed to underline the system requirements, relevant limiting factors, which get the definition from the point of view of organization. The implementation includes the definitions of processes, their rules, as well as acting forces and their roles on the process. Keywords: educational portal, network resources, content, learning process, informational support.

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика