Эффективность реализации индексов на основе битовых карт

МРНТИ 50.05.17 №3-4 (2011 г.)

Скачать


Приведены результаты работ, которые связаны с моделированием процессов на основе индексов. Рассмотрены примеры блоков и их апробация. Показано, что индекс на основе битовых карт настолько эффективен, что его можно использовать для доступа к большим частям таблицы способом, не считающимся целесообразным при использовании индекса на основе В*-дерева.
Ключевые слова: битовые карты, индексы, программирование
 

Мақалада индекстер негізінде процесстерді модельдеумен байланысты жүмыстар нәтижесі келтірілген. Блоктар мен оларды сынақтау мысалда- ры көрсетілген. Биттік карталар негізіндегі индекстердің тиімділігі сонша- лық, оларды В*-тармақ негізінде индексті қолдану кезінде орынды деп есеп- телмейтін әдіспен кестелердің үлкен бөліктеріне кіру үшін де қолдануға болатыны көрсетілген.
Түйінді сөздер: Биттік карталар,индекстер.

 

The article presents results of works which are connected with modeling of processes on the basis of indexes. Examples of blocks and their approbation are shown. It is shown that the index on the basis of bit maps is so effective that it can be used for access to the most parts of the table in the way which is not considered expedient at use of an index on the basis of a B+-tree.
Key words: bit maps, indexes.

(Полный текст: Архив, 2011г., №3-4, С. 50-60)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика