Биометрические удостоверяющие центры шаговой доступности

МРНТИ 50.37.23 №3-4 (2011 г.)

Скачать


Показано, что демократия создаваемого в России и Казахстане информационного общества может быть обеспечена только, если будет поддерживаться конфиденциальность, обезличенность или анонимность персональных данных человека при его высоконадежной биометрико-криптографической авторизации в открытых информационных пространствах. Одним из путей достижения этого является создание сети биометрических удостоверяющих центров шаговой доступности, имеющих оборудование, удовлетворяющее требованиям пакета стандартов ГОСТ Р 52633.хх.хх.
Ключевые слова: биометрический образ, преобразователь биометрия- код, конфиденциальность, анонимность, обезличенность персональных биометрических данных.

 

Ресей мен Қазақстандағы ақпараттық қоғамда құрылған демократия — егер жеке адамның құпиялылық, бөгделенген немесе анонимді (жасырын) мәліметтері оның ашық ақпараттық кеңістікте сенімділігі жоғары биомет- рикалық-криптографиялықавторландыруында қолдауға ие болса ғана қам- тамасыз етіле алатыны көрсетілген. Буған қол жеткізудің бірден-бір жолы, МемСТ Р 52633 .хх.хх. стандарт пакеттерінің талабына сәйкес қанағаттан- дыратын жабдықтары бар биометриялық қадам қатынасының куәлік орта- лықтары желісін қуру болып табылады.
Түйінді сөздер: Биометриялық бейне, биометрия-код турлендірушісі, қупи- ялылық, жасырындық, жеке биометриялық деректердің бөгделенуі.

 

It was shown that democracy of the information society, created in Russia and Kazakhstan can be provided only if confidentiality, impersonality or anonymity of the personal data is supported at its highly reliable biometric-cryptographic authorization in open information fields. One of the ways of its achievement is creation of a network of the biometric identifying centers of the stepwise accessibility having the equipment meeting Standards requirements of GOST P 52633.xx.xx.
Key words: Biometric image, biometrics-code converter, confidentiality, anonymity, impersonality of the personal biometric data

(Полный текст: Архив, 2011г., №3-4, С. 34-41)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика