Реализация методов социологических исследований с применением информационных технологий

МРНТИ 83.77.23                                                                                    №2 (2015г.)

Скачать
 

Аннотация.  В данной статье рассматривается применение методов шкалирования Лайкерта, факторного анализа при определении особенностей выбора абитуриентами высших учебных заведений. По полученным суждениям была создана анкета. Респондент выражал важность каждого пункта по шестибальной шкале от «совершенно не важно» до «очень важно». Целью исследования являлось описание методики, позволяющей учесть особенности выбора абитуриентами высших учебных заведений и анализа действия абитуриентов на основе заранее заложенных критериев. Исследование включало в себя подготовительный, оперативный и результирующий этапы. На первом этапе с помощью факторного анализа были выявлены компоненты, влияющие на выбор абитуриентом вуза. Для ускорения процесса анализа была использована возможность пакетной обработки данных в SPSS.
Ключевые слова: Социологическое исследование, анкета, опрос, SPSS, метод шкалирования Лайкерта, факторный анализ

_________________________

Құрманғалиева Н. Қ.,  Назарова В. В.  
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ  КӨМЕГІМЕН  ӘЛЕУМЕТТІК   ЗЕРТТЕУ ӘДІСІН ЖҮЗЕГЕ АСУЫРУ

Түйіндеме.  Бұл мақалада Лайкерт шкаласын қолдана отырып, факторлық сараптаудың көмегімен талапкелердің жоғары оқу орнын таңдаудағы ерекшкліктерді анықтау қарастырылған. Алынған ақпарат нәтижесінде анкета  дайындалған. Респондент әр пункті «ешқандай құндылығы жоқ», «аса құнды» арасында  бағаланған  алты балдан тұратын баға бойынша белгілеген. Талапкерлердің жоғарғы оқу орнын таңдау ерекшелігін анықтау  барысында Лайкерттің шкалалық, факторлық сараптау әдістерін қолдану қарастырылады.  Жұмыстың мақсаты талапкердің жоғары оқу орнын таңдау ерекшеліктерін ескере отырып,  алдын-ала дайындалған критерий негізінде сараптайтын әдістемелер сипаттамаларын ұсыну болып табылады. Зерттеу дайындық, оперативтік және қортынды кезеңдерден  тұрады. Бірінші кезеңде факторлық сараптаудың көмегімен абитуренттердің жоғарғы оқу орнын таңдаудағы басымдылық беретін жағдайлар анықталды. Ақпаратты  талдау   SPSS пакетінің көмегімен жасалған.
Түйінді сөздер: Әлеуметтік  зерттеу, анкета, сұрау салу, SPSS, Лайкерттің шкалалық әдісі, факторлық сараптау

_____________

Kurmangaliyeva N. K., Nazarova V. V.
REALIZATION OF METHODS OF SOCIOLOGICAL RESEARCHES WITH APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES

Abstract. Application of scaling of Laykert's scaling techniques is examined in this article, factor analysis at determination of features of choice by the university entrants of higher educational establishments. On the got judgements a questionnaire was created. A respondent expressed importance of every point on a sixball scale from it is not «quite important» to it is «very important». A research aim was description of methodology allowing to take into account the features of choice the university entrants of higher educational establishments and analysis of action of university entrants on the basis of the beforehand stopped up criteria. Research plugged in itself preparatory, operative and resulting the stages. On the first stage by means of factor analysis components influencing at choice the university entrant of institution of higher learning were educed.
For the acceleration of process of analysis possibility of the batch processing of data was used in SPSS.
Key words: Sociological research, questionnaire, questioning, SPSS, scaling of Likert technique, factorial analysis

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика