Нейросетевая система управления объектом с неточными данными и запаздыванием

МРНТИ 28.23.37                                                                                        №2 (2015г.)

Скачать
 

Аннотация. Предложен алгоритм для построения  нейросетевой  системы управления объекта с неточными данными и запаздыванием. Создан пакет прикладных программ, включающий в себя блоки, описывающие классы, блоки формирования входных данных, блоки обучения нейронных сетей. В созданном пакете реализован алгоритм Левенберга-Марквардта, действие которого заключалась в последовательном приближении заданных начальных значений параметров к искомому локальному оптимуму.  От разработок в данной области смоделированный пакет программ отличается тем, что при необходимости он легко может быть дополнен новыми блоками, необходимыми для дальнейших исследований. Данное программное обеспечение может применять довольно широкий круг пользователей, как в практических целях, так и в дальнейших научных исследованиях.
Ключевые слова: нейронная сеть, объект с неточными данными, запаздывание.

_____________________________

Пащенко Г. Н.
НАҚТЫ ЕМЕС ЖӘНЕ КЕШІККЕН ДЕРЕКТЕРІ БАР НЫСАНДАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ НЕЙРОЖЕЛІЛІК ЖҮЙЕСІ

Түйіндеме. Нақты емес және кешіккен деректер объектісімен нейронды желілік басқару жүйесін тұрғызу үшін алгоритм ұсынылды. Сипаттайтын блоктар, кіріс деректерді жасау блоктары, нейрондық жүйені үйрету блоктары бар қолданбалы бағдарлама кешені құрылды. Жасалған пакетте Левенберг-Марквард алгоритмі жүзеге асырылған, оның іс-әрекеті параметрлердің  берілген бастапқы мәндерін ізделіп отырған локальды оптимумға біртіндеп жуықтаудан тұрады. Бұл саладағы жасалымдардан моделденген программалар пакетінің өзгешелігі оның қажет болған жағдайда одан әрі зерттеулерге қажетті жаңа блоктармен толықтырыла алатындығында. Бұл программалық қамсыздандыруды тәжірибелік мақсаттада, одан арғы зерттеулерде көпшілік қолданушылар пайдалана алады.
Түйінді сөздер: нейрондық жүйе, нақты емес деректер объектісі, кешігу.

_____________________________

Paschenko G.N.
THE NEURAL NETWORK SYSTEM OF CONTROLLING THE OBJECT WITH INACCURATE DATA AND DELAY

Abstract. The algorithm for the construction of the neural network system of controlling the object with inaccurate data and delay. The package of application programs was created, including the blocks, describing the classes, blocks of formation of the input data and blocks of learning the neural networks. The algorithm of Levenberg-Marquardt is realized in a created package, which works by the sequence of approximations of the given initial parameters to the searched local optimum. The difference of modeled package of programs from the developments in this field, that it can be updated with the new blocks, necessary for the further researches. The given application program can be used by the fairly wide range of users, both for the practical purposes and for the further scientific researches.
Keywords: neural network, object with inaccurate data, delay.

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика