Геоэкологическая характеристика и оценка туристско-рекреационного потенциала Алакольского региона

МРНТИ 39.21.02, 71.37.75                                                                   №2 (2015г.)

Скачать
 

Аннотация. В статье приводиться краткое описание флоры и фауны, Алакольского заповедника, минеральных вод, лечебных грязей и природно-рекреационный комплексов озера Алаколь, таких как: Тентек-Жаманты, Барлык-Уржар. Например: туристско-рекреационную местность Тентек-Жаманты, имея ввиду высокую плотность сельского населения, близкое расположение к магистрали международного значения, всеми интересную пляжную зону и высокий спрос потребителей на целебно-оздоровительную рекреацию, можно считать удобным местом для развития экологического, научно-познавательного и религиозного туризма на республиканском уровне. На основе приведенных характеристик была проведена оценка природных туристско-рекреационных ресурсов Алакольского региона и на оснoве результатов оценки составлена карта районирования природных туристско-рекреационных ресурсов в исследуемом регионе. С помощью статистических данных показана динамика туристских потоков в данном регионе и проведен анализ современного состояния туристской деятельности. Выявлены основные факторы влияния на туристский поток в Алакольский регион.
Ключевые слова: туристко-рекреационная деятельность, Алакольский регион, природные ландшафты, аттрактивность территории, туристско-рекреационную местность, составление карт.

_____________________________

Ақтымбаева Ә.С., Тәукебаева  М.Т.
АЛАКӨЛ АЙМАҒЫНЫҢ ТУРИСТІК-РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІНЕ ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМА ЖАСАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Түйіндеме. Мақалада Алакөл қорығының өсімдік жамылғысы мен жануарлар әлеміне, сонымен қатар, Алакөл көлінің минералды суларына, емдік батпақтарына және Тентек-Жаманты, Барлық-Үржар секілді табиғи-рекреациялық кешендеріне қысқаша сипаттама беріледі. Мысалы, Тентек-Жаманты туристік-рекреациялық жергілікті жерінде халықтың тығыздығын, халықаралық магистральға жақын орналасқандығын, жағажайларына, емдік-сауықтыру рекреациясына тұтынушылардың сұранысы жоғары екендігін ескере отырып, республика деңгейінде заманауи құрылғыларды қолдану арқылы туристік инфрақұрылымды жақсарту жағдайында АБЖ барлық талаптарына жауап беретін және де болашақта туризм мен демалыстың ірі аймағына айналатын экологиялық, ғылыми-танымдық және діни туризмді дамытуға қолайлы орын деп есептеуге болады. Алакөл аймағының табиғи туристік-рекреациялық ресурстарына бағалау жүргізілді. Бағалау жұмыстарының нәтижесінде табиға туристік-рекреациялық ресурстарды аудандастыру картасы құрастырылды. Алакөл аумағындағы туристік қызметке әсер етуші негізгі факторлар анықталды.
Түйін сөздер: туристік-рекреациялық қызмет, Аалакөл аймағы, аумақтың арттактивтілігі, туристік-рекреациялық ресурстарды бағалау, туристік-рекреациялық жергілікті жер, туристік-рекреациялық карта.

_____________________________

Aktymbayeva A.S., Taukebayeva   M.T.
GEOECOLOGICAL DESCRIPTION AND ASSESSMENT OF THE TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL OF THE ALAKOL REGION


Abstract. The article gives a brief description of the flora and fauna of the Alakol reserve, mineral water, curative muds and natural-recreational complexes of Alakol lake, such as: Tentek-Zhamanty, Barlyk-Urzhar. For example: touristic and recreational area Tentek-Zhamanty, intending the high density of the rural population, the proximity to the highway of international importance, the beach area, interesting with everything and high consumer demand for curative and health improving recreation, it can be considered as a convenient place for the development of environmental, scientific, educational and religious tourism at the national level, which in case of improving the tourist infrastructure with using modern technology, will respond to all the requirements of the SAU and will become a large area of tourism and recreation. With the help of statistical data is presented the dynamic of tourist flows in the given region and analized the current condition of tourism activity. The main factors of influence on the tourist flow in Alakol region were identified.
Key words: tourist and recreational activity, Alakol region, tourist and recreational resources, natural landscapes, attractiveness of the territory, tourist and recreational assessment of recreational resources, tourist and recreational area, the composition of tourist-recreational maps.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика