Совершенствование системы качества стандартов в Республике Казахстан

УДК 006:001.12/18 Выпуск 1, 2014 год МРНТИ  84.01.11

    Скачать                                                                          

 У. А. Бурыбаев, Р. У. УажановаА. Б. Токтамысова.

 Рассматриваются совершенствование системы качества стандартов Республики Казахстан согласно требованиям международных стандартов ИСО 9000. Приводится методы улучшения системы качества стандартов от исследований и разработок до продажи продукции. Также в статье предлагается создать специальную премию систем качества, чтобы заинтересовать предприятия улучшению качества выпускаемой продукции.
Ключевые слова: международные стандарты, стандарты РК, качество продукции

 

_______________________________________

Бөрібаев Ө.Ә., Уажанова Р.Ұ.,Тоқтамысова А.Б.  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА  СТАНДАРТТАР  САПА ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ

Мақалада Халықаралық стандарт ИСО 9000 талабына сай ҚР стандартының сапа жүйесін жетілдіру қарастырылады. Стандарттардың зерттеу мен әзірлеуден өнімді сатуға дейінгі сапа жүйесін жақсарту әдістері келтіріледі. Сонымен қатар мақалада шығарылатын өнімнің сапасын жақсартуға кәсіпорынның қызығушылық танытуы үшін, сапа жүйесіне арнаулы сыйақы тағайындау ұсынылады.
Түйінді сөздер: Халықаралық стандарттар, ҚР стандарттары, өнім сапасы

 _______________________________________

Burybayev U.A.,  Uazhavova R.U., Toktamysova A.B. 
 IMPROVING THE SYSTEM OF QUALITY STANDARDS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

The review article discusses the improvement of the Kazakh quality standards in accordance with the requirements of ISO 9000. The article provides methods for improving the system of quality standards ranging from research and development to sale of products. The article also proposes to establish a special award of quality systems to motivate enterprises to improve product quality.
Keywords:
international standards, standards of RK, product quality

 

        

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика