Құрылымы біртекті емес алюминий қорытпаларын бұрандалы құралда және бойлық-сыналы орнақта илемдегенде кернеулі-деформациялы күйді зерттеу

МРНТИ 30.19.51, 53.49.07                                                                                     №1 (2017г.)
 

Скачать статью

С.А. Машеков,  А. Е. Нуртазаев, А.С. Машекова, М. М. Акимбекова, , Э. А. Тусупкалиева, М.Р. Мауленова

Түйіндеме. Жұмыста шеткі элементтер әдістемесін және MSC.SuperForge бағдарламасын қолданып, бұрандалы пішінбілік пен болық-сыналы орнақта дайындаманы илемдеген кезде пайда болатын кернеулі-деформациялы күй зерттелді. Алынған мәліметтер негізінде, АД31 алюминий қорытпасында жасалған жолақтарда бұрандалы пішінбілік пен болық-сыналы орнақта илемдегенде Кернеулі деформациялық күй  біркелкі таралатындығы анықталды. Кернеулі деформациялық күй  біркелкі таралуы, біртекті ұсақтүйіршікті құрылымды қалыптастыратындығын және беріктік пен пластикалық қасиеттерді жоғарлататындығын көрсетті.Құрылымның әртектілік көрсеткіштерінің ескерілуімен, бұрандалы пішінбіліктерде және бойлық-сыналы орнақта илемдеу процесін шеткі элементтер әдісімен модельдеуді жүргізіп, пішін өзгеру процесінде алюминий қорытпасы жаймаларының зақымдалуына, қосындылардың көлемдік үлесі, түрі және дайындаманың қимасы бойымен орналасуы әсер ететіндігі және қосындылардың механикалық қасиеттерінің мәніне байланысты кернеу мен деформация қарқындылығының максималды немесе минималды мәндері қосындыларға жақын орналасқан аймақтарда шоғырланатыны дәлелденді.
Түйінді сөздер: АД31 алюминий қорытпасы, илемдеу, бұрандалы пішінбілік, қарқынды пластикалық деформация, болық-сыналы орнақ, кернеулі-деформациялы күй, сандық модельдеу, кернеу, дефермация қарқындылығы, бірлік жаншу.

________________________

С.А. Машеков,  А. Е. Нуртазаев, А.С. Машекова, М. М. Акимбекова, , Э. А. Тусупкалиева, М.Р. Мауленова

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИ ПРОКАТКЕ В ВОЛНИСТЫХ ВАЛКАХ И ПРОДОЛЬНО-КЛИНОВОМ СТАНЕ

Аннотация.  В работе методом конечных элементов и программой MSC.SuperForge исследовано напряженно-деформированное состояние заготовки при прокатке волнистых валках и продольно-клиновом стане. На основе полученных данных установлены, что прокатка листового материала из алюминиевого сплава АД31 в волнистых валках и продольно-клиновом стане обеспечивает равномерное распределение напряженно-деформированное состояние. Равномерное распределение напряженно-деформированное состояние способствует формированию однородной мелкозернистой структуры, что приводит к повышению прочностных свойств сплава АД31.   А также показано сравнительная оценка размеров зерен ультрамелкозернистой структур после прокатки полос в волнистых валках и продольно-клиновом стане. Приведены результаты исследований влияния количество проходов при прокатке полос в волнистых валках, а также единичных обжатии при прокатки полос в продольно-клиновом стане на параметры микроструктуры алюминиевого сплава АД31.
Ключевые слова: алюминиевый сплав АД31, прокатка, волнистые валки, интенсивная пластическая деформация, продольно-клиновый стан, напряженно-деформированное состояние, численное моделирование, интенсивность напряжений, интенсивность деформаций, единичное обжатие.

_________________________

Mashekov S.A., Nurtazayev A.E., Mashekova A.S., Akimbekova M.M., Tusupkalieva E.A., Maulenova M.R.

RESEARCH OF THE STRESS-STRAIN STATE OF THE HETEROGENEOUS STRUCTURE OF ALUMINIUM ALLOYS WHEN ROLLIYG WAVY ROLLS ANL A LONGITUDINAL-WEDGE MITL

Annotation. In the work by the finite element method and the MSC.SuperForge program, the stressed-deformed state of the billet was investigated during rolling of corrugated rolls and a longitudinal-wedge mill. On the basis of the data obtained, rolling of sheet material from aluminum alloy AD31 in corrugated rolls and a longitudinal-wedge mill ensures uniform distribution of stressed-deformed state. Even distribution promotes formation stressed-deformed state homogeneous fine-grained structure, which leads to an increase in the strength properties of the alloy AD31. A comparative estimation of grain sizes of ultrafine-grained structures after rolling strips in corrugated rolls and a longitudinal-wedge mill is carried out. The characteristic parameters of the structure are presented. It is shown that a sheet material made of aluminum alloy AD31 ensures the formation of a uniform ultrafine-grained structure, which leads to an increase in the strength properties of the alloy and to the preservation of good plasticity.
Keywords: aluminum alloy AD31, rolling, corrugated rolls, severe plastic deformation, longitudinal wedge mill, stressed and strained state, numerical simulation, stress intensity, the intensity of the deformation, a single reduction.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика