Изучение светопроницаемости пластиковых панелей и оценка качества изображения при диагностике замкнутых пространств с использованием прибора ночного видения

МРНТИ 47.57.29, 59.41.71, 73.01.95                                                                    №1 (2017г.)

Скачать статью

А.Ж. Есбулатова, К.Н. Войнов

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования в пассажирских транспортных средствах внутренних панелей из ТОСП ® GS в комплекте с модернизированным прибором ночного видения для диагностирования замкнутого пространства при естественном или искусственном освещении. Представлены данные экспериментального изучения влияния толщины и цвета пластиковых панелей на их светопроницаемость. Приведены результаты оценки качества изображения по абсолютной, относительной шкалам, а так же с использованием RGB-гистограмм и вейвлет – анализа. Обнаружено что проницаемость света зависит от толщины и цвета пластины. Замена части внутренней обшивки на панели из пластифицированного акрилового блочного листа категории ТОСП ® GS и использование модернизированного прибора ночного видения позволит осуществить диагностику локальных пространств без демонтажа обшивки и обеспечит повышение эффективности контроля по предотвращению перевозки запрещенных грузов.
Ключевые слова: пассажирский транспорт, визуальный контроль, прибор ночного видения, светопроницаемость пластиковых панелей.

_________________

А.Ж. Есбулатова, К.Н. Войнов 
ТҰЙЫҚ КЕҢІСТІКТІ ДИАГНОСТИКАЛАУ КЕЗІНДЕ ТҮНГІ КӨРУ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ПЛАСТИКАЛЫҚ ПАНЕЛЬДЕРДІҢ ЖАРЫҚ ӨТІМДІЛІГІН ЕРТТЕУ ЖӘНЕ СУРЕТ САПАСЫН БАҒАЛАУ

Түйіндеме. Мақалада табиғи немесе жасанды жарықта тұйық кеңістікті диагностикалау үшін ТОСП ® GS материалынан жасалған ішкі панельдермен бірге жаңғыртылған түнгі көру құрылғыны жолаушыларға арналған көліктерде пайдалануының мүмкіндігі қарастырылады. Пластикалық панельдердің қалыңдығы мен түсі олардың жарық өтімділігіне әсер ететінділігінің эксперименттік зерттеу деректер ұсынылған. Абсолюттік, салыстырмалық шкалаларымен, сондай-ақ RGB-гистограммалар және вейвлет – талдауын пайдалана отырып суреттің сапасын бағалау нәтижелері келтірілген. Жарық өтімділігі пластинаның қалыңдығы мен түсінен тәуелді екені табылған. Ішкі қаптамасының бөлігін ТОСП ® GS категориясынан жасалған акрилді блоктық панельдеріне ауыстыру және жаңғыртылған түнгі көру құрылғыны пайдалану қаптамаларды бөлшектемей жергіліктік кеңістіктердің диагностикасын жүзеге асыруға мүмкіндік береді және тыйым салынған жүктерді тасымалдауға болдырмайтын бақылаудың тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді. Түйінді сөздер: жолаушылар көлігі, көзбен шолып бақылау, түнгі көру құрылғы, пластикалық панельдердің жарық өтімділігі.

____________________

A.Zh. Esbulatova, K.N. Voinov

Investigation of the photo-penetrability for plastic paneling of the reserved volumes and the estimation of quality for image at the diagnostics using the device of the night vision

Abstract. It is shown the possibility to use in the passengers railway transport for the inner panel the plastic material from TOSP®GS as a complete set with a modernized device of the night vision to do the diagnostics of the reserved volume by natural or artificial lighting. Experimental information about investigation of the influence of thickness and colour of plastic panels on their photo-penetrability. Results of estimation of the quality for image both by absolute and relative scales  and using RGB-histogram and veivlet-analysis are given in this article. It was discovered that the penetrability depends on thickness and colour of panel. Substitute of the portion of the inner-facing by panels made as a bloc of plastic acryl plate (category TOSP®GS) with the modernized device of the night vision helps to make the diagnostics for the local spaces without dismantling of facing and at the same time it gives the effective control to protect the railway transport against the transportation of any illegal loads.
Key words: passenger transport, visual control, devices to the night vision, photo-penetrability of the plastic panels.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика