Исследование проблем внедрения электронного документооборота

МРНТИ 50.03.05                                                                                              №1 (2017г.)

Скачать статью

А.Н. Светлых

Аннотация. Рассмотрен процесс внедрения Системы электронного документооборота Цель статьи — выявить проблемы, возникающие при внедрении электронного документооборота в компаниях, относящихся к малому бизнесу. Приведены примеры программ, представленных на рынке Казахстана, их стоимость и  адаптивность к требованиям, предъявляемыми небольшой компанией к таковым. Приведен анализ сложения стоимости программы СЭД и сопутствующих процессу внедрению затрат, которые по тем или иным причинам не показаны производителями и компаниями, оказывающих услуги по внедрению СЭД. Приведено сравнение затрат на приобретение и внедрение СЭД, а также сопутствующие затраты в течении первых трех лет владения программой  с возможностями изыскания источников финансирования небольшой компании, представителя малого бизнеса в сфере услуг. Предложены практические рекомендации по внедрению СЭД в компании, с возможностью снижения затрат и повышению качества процесса внедрения.
Ключевые слова: электронный документооборот, электронные документы, малый бизнес, автоматизация управления, анализ затрат.

________________________

А.Н. Светлых
ЭЛЕКТРОНДЫҚ КҰЖАТ АЙНАЛЫМ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ ПРОБЛЕМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ

Түйіндеме. Шағын бизнесті ұсынып отырған компанияда электрондық құжат айналым Жүйесін енгізу процесі қарастырылды. Қазақстан нарығында ұсынылған бағдарлама нұсқалары, олардың құны және шағын компанияның қоятын талаптарына бейімділігі келтірілген. ЭҚЖ бағдарламасының құнын және, қандай да бір себептер бойынша ЭҚЖ енгізу бойынша қызметтер ұсынатын өндірушілер мен компаниялар көрсетпеген енгізу процесіне ілеспелі шығындарды қосу сараланды. ЭҚЖ сатып алуға және енгізуге кететін шығындардысалыстыру, сондай-ақ қызмет көрсету саласындағы шағын компанияны, шағын бизнес өкілін қаржыландыру көздерін іздеу мүмкіндіктері бар бағдарламаны игерудің бастапқы үш жылы ішінде ілеспе шығындарды салыстыру келтірілген. Шығындарды азайту және енгізу процесінің сапасын арттыру мүмкіндігімен компанияда ЭҚЖ енгізу бойынша практикалық ұсынымдар ұсынылды.
Түйінді сөздер: электрондық құжат айналым, электрондық құжаттар, шағын бизнес, басқаруды автоматтандыру, шығындарды саралау.

_______________________

A.N. Svetlyh
RESEARCH OF THE PROBLEMS OF INTRODUCTION OF ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION

Abstract. Introduction process of electronic document management system in small business company is suggested. Program examples introduced to the market of Kazakhstan are given, its price and adaptive to the requirements arising by small company to the same.Cost summation analysis of electronic document management system program is given and accompanying to the implementation of costs process that for whatever reason are omitted by manufacturers and companies which provides services in implementation of EDMS. Comparison of purchase costs and implementation of EDMS are given, and associated costs in the first three years of ownership of the program, with the possibilities of funding source survey of small company, self-employed individual in the field of service. Practical considerations have been suggested on implementation of EDMS in a company with the possibility of cost cutting and implementation process enhancement.
Key words: electronic document management, electronic documents, small business, control automation, cost analysis.

 

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика