Микробиологические исследования при паспортизации родников

МРНТИ 70.81.05                                                                                №2 (2015г.)

Скачать

 

Приведены результаты оценки микробиологического (бактериального) состояния родников. Обнаруженные в воде родника Егиндыбулак вибрионы V. cholerae non O1 являются нетоксигенными и эпидемически не опасными для человека. Они могут быть индикатором микробиологического неблагополучия водоисточника. Основным фактором, значительно влияющим на биологическую контаминацию родников является отсутствие каптажа. Для снижения бактериальной загрязненности, необходимо проводить их инженерное обустройство. Высокий уровень биологического загрязнения установлен в воде родниковых урочищ. Определено общее микробное число воды для некоторых родников. При установлении степени контаминации выделены зоны сапробности. Наряду с холерными вибрионами также отмечен рост посторонней микрофлоры, таксономическая принадлежность которой не устанавливалась. Родники и родниковые урочища после благоустройства вполне пригодны для использования в рекреационных целях и хозяйственно-бытовых нужд.
Ключевые слова: родник, бактериальное загрязнение, патогенная микрофлора, холерный вибрион, каптаж.

____________________

Ахмеденов К.М., Майканов Н.С.Ахмеденова  С.Г. 
Б
ҰЛАҚТАРДЫ ТӨЛҚҰЖАТТАНДЫРУ КЕЗІНДЕГІ МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

 Түйіндіме Бұлақтардың микробиологиялық (бактериалдық) жағдайын бағалау нәтижелері келтірілген. Егіндібұлақ бұлағының суында табылған V. cholerae non O1 вибриондары ұлық қасиетісіз және адам үшін қауіпті емес. Олар су көзінің микробиологиялық жағымсыздығының индикаторы бола алады. Бұлақтардың шегенделмеуі бұлақтардың ластануына зор әсер ететін негізгі фактор. Бұлақтардың бактериалдық ластануың азайту үшін оларды шегендеу қажет. Бұлақтардың биологиялық ластануына зор әсер ететін негізгі фактор шегенделмеудің жоқтығы болып табылады. Бактериалдық ластануын азайту үшін, оларды инженерлік орналастыру қажет. Жер астындағы су көздерінің ластануы екінші реттегі сипатын береді. Шатқал бұлақтар суында биологиялық ластану жоғары деңгейде болатыны анықталып отыр. Кейбір бұлақтарда жалпы микроб саны анықталып алынды. Ластану деңгейін анықтау кезінде сапробты аймақтар анықталды. Тырысқақ вибриондарымен қатар, сондай-ақ белгісіз таксономияға тән өзге микрофлорлардың өсуі байқалды. Бұлақтар мен шатқал бұлақтары абатты көріктендіруден кейін рекреациялық мақсатта және шаруашылық-тұрмыстық қажеттілікке пайдалануға өте жарамды. Батыс Қазақстан облысындағы тұрғындар бұлақтар суын бір пайызданда аз пайдаланады.
Түйінді сөздер: бұлақ, бактериалдық ластану, патогенді микрофлора, холерлі вибрион, шегендеу.

______________________

Akhmedenov K.M.Maikanov N.S.,  Akhmedenova   S.G.
MICROBIOLOGICAL RESEARCHES IN THE PROCESS OF SPRING CERTIFICATION.

 Abstract. The result of microbiological (bacterial) condition of springs is presented here. Discovered in water of  the spring Egindybulak Vibrio V. cholera non O1 are nontoxigenetic and epidemically not dangerous for people. They can be an indicator of microbiological trouble of water source. The main factor that significantly influence on the biological contamination of the springs is the absence of damming. To reduce bacterial contamination, it is necessary to carry out their engineering arrangement. The high level of biological contamination was found in the water of spring natural boundary.  It is defined a generic microbe number of water for some  springs.  On the determining the degree of contamination, zones of saprobity were allocated. Along with the Vibrio cholera also marked the growth of foreign microflora, which taxonomic affiliation was not established. Springs and spring natural boundary are quite suitable for recreational use and household needs after the improvement.
Key words: spring, bacterial contamination, pathogenic microflora, Vibro cholera, damming.

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика