Определение деформаций автомобильных мостов г. Караганды с использованием высокочастотных датчиков

МРНТИ 73.31.11 №3-4 (2012 г.)

 

Скачать
 

Д. В. Мозер, к.т.н., Ш. О. Сакимбаева, Н. С. Доненбаева,
Е. С. Ким, А. К. Сатбергенова

Карагандинский государственный технический университет

 

В настоящее время на высокочастотных инженерно-геодезических объектах применяют различные методы измерения амплитудных колебаний. Одним из таких широко используемых приборов является датчик JHG-2. В работе описан опыт исследования высокочастотных колебаний на строительных сооружениях. Результаты измерения на объектах г. Караганды показали, что стабильность выявленных параметров высокочастотного колебания свидетельствует об отсутствии критических изменений в несущих конструкциях.
Ключевые слова: математический алгоритм, строительное сооружение, автомобильный мост, высокочастотные колебания, спектрограмма, спектральный анализ.

Қазірп кезде жоғарғыжиілікті инженерлік-геодезиялық нысандарда ампли- тудалық тербелістің эр тұрлі елшеу әдістерін колданады, осындай елшеу- лерде кең келемде қолданылатын аспап JHG-2 датчип болып табылады. Бұл жұмыста к^рылыс ғимарттарында жоғарғыжиілікті толқындардың зерт- теу әдісі айтылған. Қарағанды қ. нысандарындағы елшеу нәтижелері келе- сідей қорытындыға келтірілді, жоғарғыжиілікті тербелістің тұрақгылығынан шыққан параметрлерінің нәтижесі негізгі конструкциясындағы деформа- циялық езгерістің аз мелшерде екендігін керсетті.
Түйінді сездер: математикалықалгоритм, і^рылыстықғимарат, автокеліктік кепір, жоғарыжиілікті толқын, спектрограмма, спектральді анализ.

 

Now on high-frequency engineering — geodetic objects apply various methods of measurement peak the fluctuation, one of such widely used devices is gage JHG-2. In work experience of research high-frequency fluctuation on building constructions is described. Results of measurement on objects of Karaganda have shown that stability of the revealed parameters of high-frequency fluctuation testify to absence of critical changes in bearing designs.
Key words: mathematical algorithm, building home, motor-car bridge, high- frequency vibrations, spectrograph, spectrology analysis.

(Полный текст: Архив, 2012г., №3-4, С. 127)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика