О необходимости определения числа резервных автобусов с учетом низкотемпературных условий эксплуатации

МРНТИ 73.43.31 №3-4 (2012 г.)


Скачать
 


А. Д. Кумарова, А. Т. Кайназарова, к.т.н.

Восточно-Казахстанский государственный университет

 

Обоснована необходимость определения резервных автобусов с учетом низкотемпературных условий эксплуатации. Выполнен анализ регулярности движения городского пассажирского общественного транспорта (ГПОТ), а также причин неисправностей ГПОТ по временам года. Установлено, что влияние низкотемпературных условий эксплуатации обусловливает увеличение количества схода автобусов с маршрутов и срыв рейсов, предусмотренных расписанием. В результате снижается уровень регулярности движения автобусов на маршруте. Предлагаемая методика повышения регулярности движения ГПОТ, основанная на пространственно-временной концепции и учитывающая низкотемпературные условия эксплуатации, будет способствовать более точному прогнозированию работы подвижного состава на линии и определению числа резервных автобусов в зимний период.
Ключевые слова: автобус, регулярность, резервирование, подвижной состав, маршрут, пассажирские перевозки, эксплуатация, качество транспортного обслуживания пассажиров.

Мақалада пайдаланудың темен температуралары шарттарын есепке алу — мәселелері мен резервтеп автобустарды анықгау қажеттілігі қарастырылғ- ан. Жылдың кей уақыттарына қалалықжолаушылар қоғамдық келігінің ақа- улық себептері мен қалалықжолаушылар қоғамдық келігі (ҚЖКҚ) қозғалы- сы тұрақгылығына талдау жасалды. Теменп температура жағдайында пай- далануда, кестеде қарастырылған, рейстерден шығу жене автобустар. мар- шруттарынан шығып кету санының кебейетіні анықталды. Нәтижесінде маршруттағы автобустар қозғалысының тұрақтылық деңгейі темендейді. Кеңістіктік-уақыттың тұжырымдамаға непзделген жене пайдаланудың теменп температурасын есептейтш, ҚЖҚК қозғалысының тұрақтылығын арттыратын ұсынылатын әдістеме желідегі жылжымалы қүрам жұмысын дел болжамдауға жене қысқы кезеңде резервтік автобустар санын анық- тауға мұмкіндік береді.

Түйінді сөздер: автобус, жүйелілік, са*тау, жылжымалы *урам, маршрут, жолаушылар тасымалдау, пайдапану, жолаушыларға көлік *ызмөтін көрсету сапалары.

In article questions of need of definition of reserve buses taking into account low-temperature service conditions are considered. Regularities of movement of city passenger public transport and the analysis of the reasons of malfunctions of city passenger public transport from time to time years were analysed. Results of the carried-out researches showed that influence of low-temperature service conditions, causes increase in quantity of descents of buses from routes and failure of the flights provided by the schedule. Level of a regularity of movement of buses on a route as a result decreases. The offered technique of increase of a regularity of movement of the city passenger public transport, based on the existential concept and considering low-temperature service conditions, will allow more exact forecasting of work of a rolling stock for lines and definition of number of reserve buses during the winter period.
Key words: bus, regularity, reservation, stock, route, passenger, operation, quality of passenger services.

(Полный текст: Архив, 2012г., №3-4, С. 134)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика