ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ СМЕШАНОСЛОЙНЫХ ГЛИН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОТДЕЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ

МРНТИ 67,15,33                                                                           №4 (2015г.)


Скачать
 

С.А. Монтаев, В.И Логанина, Н.Б. Адилова, Н.Б. Шакешев, К.А. Нариков

Аннотация. В настоящее время рынок сухих смесей является наиболее динамично развивающимся сегментом отрасли строительных материалов. Длительный срок службы покрытий на основе сухих строительных смесей (ССС) являются одними из главных факторов, которые обеспечивают низкие эксплуатационные расходы на содержание зданий.  В практике отделочных работ часто применяют известковые ССС, обеспечивающие вследствие высокой паропроницаемости покрытий оптимальный микроклимат зданий и сооружений. Однако недостаточная водостойкость и прочность известковых покрытий сдерживают более широкое применение известковых ССС при наружной отделке. Решение данной проблемы в целом будет способствовать повышению срока службы покрытий на основе известковых ССС. Приведены сведения о технологии получения органоминеральной добавки на основе глин с повышенным содержанием монтмориллонита. Рассмотрены вопросы адсорбции поверхностно-активных веществ на поверхности глин. Показано, что применение  в рецептуре  отделочных смесей органоминеральной добавки способствует повышению устойчивости к сползанию с вертикальной поверхности растворных смесей. Разработана технология и рецептура органоминеральной добавки для сухих строительных смесей, заключающаяся в адсорбции анионных и неионогенных ПАВ на поверхности смешанослойных глин с повышенным содержанием монтмориллонита.
Ключевые слова: органоглина, адсорбция, поверхностно-активные вещества, диспергируемость,  сухие строительные смеси, устойчивость к сползанию.

_________________________

С.А. Монтаев, В.И Логанина, Н.Б. Адилова, Н.Б. Шакешев, К.А. Нариков

ӨҢДЕУЛІК АРАЛАСПАЛАРДЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРАТЫН АРАЛАСҚАБАТТЫ САЗДАР НЕГІЗІНДЕ ОРГАНИКАЛЫҚ МИНЕРАЛДЫ ҚОСПА АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Түйіндеме. Қазіргі кезде құрғақ араласпалардың замануи нарығыа құрылыс материалдар саласындағы бірқалыпты дамып келетін сегменттердің бірі. Құрғақ құрылыс араласпаларындың (ҚҚА) негізінде жасалған өңдеу жабындардың қызметтік мерзімін ұзақтығы ғимараттардың пайдалануына шығындалатын шығын көлемінің төмен болуына әсер беретін ең басты фактор. Өңдеу жұмыстарының жүргізгенде жиі әкті ҚҚА қолданылады. Олар буөткізгіштік қасиеті жоғары болғандықтан ғимараттар мен имараттардың қалыпты микроклиматын қамтамасыз етеді. Бірақ әкті өңдеу жабындарының суға төзімділігі және беріктігі төмен болуы оларды сыртқы өңдеуде кеңінен қолдануға мүмкіндіктерді шектейді. Осы мәселені шешілуі толығымен әкті ҚҚА негізінде жасалған өңдеу жабындарының ұзақ мерзімділігінің жоғарлауына әсер болуы мәлім. Монтмориллонит мөлшері жоғары саздар негізіндегі органикалық минералды қоспа алу технологиясы көрсетілген. Саз бетіне беттік белсенді заттардың адсорбциялану сұрақтары қарастырылған. Өңдеулік араласпалар құрамында органикалық минералды қоспа қолдану олардың ерітінді бетінен сырғанап кетуіне төзімділігін арттыратыны анықталды.
Түйінде сөздер: органосаз, адсорбция, беттік-белсенді заттар, дисперленгіштік,  құрғақ құрылыс араласпасы.

__________________________

 

S.A. Montaev, V.I. Loganina, N.B. Adilova, B.T. Shakeshev, К.А. Нариков
TECHNOLOGY OF OBTAINING ORGANO-MINERAL ADDITIVES ON THE BASIS OF MIXED LAYERS CLAYS FOR INCREASING OF RESISTANCE OF FINISHING COMPOUNDS

Abstract. The article discusses the tasks of improving reological and technological properties, and also the modification of structure of finishing mixtures with thixotropic additives. The information about the technology of obtaining organomineral additive on the basis of local mixed layers of clay with the prevalence of montmorillonite in order to improve their adhesive properties and resistance to climbing down  finishing mixtures from vertical surfaces has been presented in this paper. It has been reviewed the issues of adsorption surface-active substances on the surface of clay, as well as their dispersability. In the research, at the development organomineral additive as the organic component  was using the products of interacting of mono- and dialkyl- phenols with ethylene oxide, belonging to the class of non-ionic surface-active substances, with the slightly acid reaction, as well as the sodium salt of alkyl benzene sulphonic acid – white powdery substance. It has been shown that the use of finishing mixtures of organo-mineral additive in the recipe on the basis of clays with increased content of montmorillonite promotes to the increase of resistance to climbing down from vertical surfaces of mortar mixtures and adhesive strength of mortar carrying base.

Key words: organoclay, adsorption, surface-active substances, dispersability, dry mortars, resistance  to climbing down.

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика