Нефтешлам как энерговыделяемый и модифицирующий компонент в технологии строительной керамики

МРНТИ 67.15.47                                                                                                    №3 (2015г.)

 

Скачать

 

С.А. Монтаев, С.М. Жарылгапов, К.А. Бисенов,  А.С. Монтаева, О.У. Тауышев.

Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований по разработке композиционной добавки для производства эффективной стеновой керамики. Установлена возможность получения качественной стеновой керамики с пониженными энергетическими затратами по ресурсосберегающей технологий за счет композиционных добавок с использованием отходов промышленности. Пути утилизации нефтешлама применен в технологии производства керамического кирпича. Проведены несколько экспериментальные исследовании. Данные, полученные на этом этапе исследования будут использованы для разработки новых композиционных керамических материалов с использованием природных и техногенных ресурсов. В данной технологии нефтешлам не требует предварительного, специального процесса подготовки. В результате получено легкий, прочный керамический кирпич относяший эффективному классу. Энергетические затраты на производство предлагаемых композиционных теплоизоляционно-конструкционных керамических материалов в 1,5 раза меньше, чем затраты на производство материалов конкурентов традиционного кирпича.
Ключевые слова: керамическая масса, нефтешлам, лессовидный суглинок, утилизация, керамический кирпич. 

_______________________

С.А. Монтаев, С.М. Жарылгапов, К.А. Бисенов,  А.С. Монтаева, О.У. Тауышев.

ҚҰРЫЛЫС КЕРАМИКАСЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫНДА МҰНАЙ ШЛАМЫ ҚУАТ БӨЛГІШ ЖӘНЕ МОДИФИКАЦИЯЛАУШЫ КОМПОНЕНТ РЕТІНДЕ.

Түйіндеме. Композициялық қоспа ретінде өндіріс қалдықтарын пайдалана отырып ресурсүнемдеу технологиясы бойынша энергетикалық шығыны төмен, сапалы қабырғалық керамика алу мүмкіндігі анықталды. Мұнай шламын кәдеге жарату жолы керамикалық кірпіш өндіру технологиясында пайдаланылды. Бірнеше тәжірибелік зерттеулер жүргізілді. Зерттеу барысында осы кезеңінде алынған деректер табиғи және техногендік ресурстармен жаңа композициялық керамикалық материалдарды әзірлеу үшін пайдаланылатын болады. Бұл технологияда мұнай шламы арнайы алдын-ала дайындау процессін қажет етпейді. Нәтижесінде тиімді классқа жататын жеңіл, берік керамикалық кірпіш алынды. Зерттелетін композициялық жылуоқшаулағыш – құрылымдық керамикалық материалдарды өндірудің энергетикалық шығындары кәдімгі кірпіш бәсекелестік материалдарды өндіруге кететін шығындарынан 1,5 есеге төмен болады.
Түйінде сөздер: керамикалық масса, мұнай шламы, сары саздақ, кәдеге жарату, керамикалық кірпіш.

_______________________

Montaev S.A., Zharylgapov S.M., Bisenov K.A.,  Montaeva A. S, O.U. Tauyshev.

TECHNOLOGY OF PRODUCING WALL CERAMIC BASED ON SUBSTANDARD CLAY, MODIFIED BENTONITES OF KAZAKHSTAN

Abstract. The results of experimental research on the development of composite additive for production of effective wall ceramics. The possibility of obtaining qualitative wall ceramics with reduced energy consumption and resource-saving technologies at the expense of the composite additives withuse of waste products. The article touches upon the ways for utilization of oil sludge in the technology of production of ceramic bricks. Several pilot studies have been conducted. The data obtained in this phase of the study will be used to develop new composite ceramic materials with natural and man-made resources. In this technology oil sludge does not require a special preliminary preparatory processes. As a result a light, durable ceramic brick of an efficient class was obtained. Energy production costs of the proposed com-position thermal insulation of structural ceramic materials 1.5 times less than the cost of production materials competitors traditionally brick.
Keywords: stoneware mixture, oil sludge, loess loam, disposal, ceramic brick.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика