Местные глины для строительства способом «Стена в грунте»

МРНТИ 67.09.31, 67.13.21                                                                                 №3 (2015 г.)

 

Скачать
 

 

Першин Г.В., Кадыров А.С., Жунусбекова Ж.Ж.  

Аннотация. Для обеспечения устойчивости отрываемых в грунте глубоких и узких траншей применяется тиксотропный глинистый раствор, который должен удерживать во взвешенном состоянии частицы разрабатываемого грунта, кольматировать несущий грунт и образовывать на нем практически водонепроницаемую глинистую пленку. В связи с данной проблемой в данной статье рассмотрен процесс взаимодействия глин с водой, который позволит установить состав глинистых растворов, обладающих тиксотропностью. Изучены процессы, происходящие в глинистых растворах. Получены рекомендации по параметрам глинистых растворов, обладающих необходимыми свойствами для удержания стенок траншей от обрушения при строительстве способом «стена в грунте», не увеличивающими энергозатраты при проходке траншей.  Выявлен основной показатель определяющий качество глины, как расход  на приготовление 1 м3 глинистого раствора. Подобран подход по правильному выбору глин и методов их обработки.
Ключевые слова: глина, тиксотропность, «стена в грунте», раствор, коалинит, монтмориллонит.

__________________________

Першин Г.В., Кадыров А.С., Жунусбекова Ж.Ж.  
«ТОПЫРАҚТАҒЫ ҚАБЫРҒА» ӘДІСІМЕН ҚҰРЫЛЫС ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ЖЕРГІЛІКТІ САЗДАР

Түйіндеме.  Топырақта терең және жіңішке траншеяларды қазу кезіндегі орнықтылықты қамтамасыз ету үшін тиксотропты сазды ерітінді қолданылады. Ол мөлшерленген күйде өңделетін топырақтың бөлшектерін ұстап тұруы керек. Көтеруші топырақты кольматациялау және онда су өткізбейтін сазды пленка түзілуін қамтамсыз ету тиіс. Аталған мәселеге орай берілген мақалада тиксотроптылыққа ие болатын сазды ерітінділердің құрамын орнатуына мүмкіндік жасайтын саз бен судың өзара әрекеттесу үрдісі қарастырылған. Сазды ерітіндіде өтетін үрдістер меңгерілген. «Топырақтағы қабырға»  әдісімен салу кезінде траншея қабырғаларының құлауын болдырмайтын және траншеяларды өту жағдайында энергошығындарының өсірмейтін  қажетті қасиеттерге ие болатын сазды ерітінділердің параметрлері бойынша ұсыныстар алынған. 1 м3 сазды ерітіндіні дайындауға кететін шығын сияқты саздың сапасын анықтайтын негізгі көрсеткіші айқындалған. Сазды дұрыс таңдау мен оларды өңдеу тәсілдері бойынша жолдар келтірілген.
Түінді сөздер: сазды ерітінді, тиксотроптылық, «топырақтағы қабырға» әдісі, траншея, коалинит, монтмориллонит.

_____________________

Pershin G.V., Kadyrov А.S., Zhunusbekova Zh.Zh
LOCAL CLAYS FOR CONSTRUCTION BY SOIL MIX WALL METHOD

Abstract. To provide stability of dug in the soil deep and narrow trenches there is used a thixotropic clay solution which is to retain in a suspension the particles of the developed soil, to clog the bearing soil and to form an almost waterproof clay film on it. In connection with this problem in this article there is considered the process of clay interacting with water that will permit to establish the composition of clay solutions possessing thixotropy. There are studied the processes happening in clay solutions. There are obtained recommendations on the parameters of clay solutions possessing the needed properties for holding  walls of trenches from a collapse in case of construction by the soil mix wall  method that do not increase power consumption when driving trenches. There is revealed such an important indicator defining the clay quality, as its consumption for preparing 1 m3 of clay solution. There is selected the approach to the correct choice of clays and methods of their processing.
Keywords: clay, thixotropy, soil mix wall, solution, kaolinite, montmorillonite.

 

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика