Целесообразность использования цементно-шлакового вяжущего в производстве пенобетона

МРНТИ 67.15.33                                                                                               №2 (2016г.)

Скачать

Аннотация. Показано, что цементно-шлаковое вяжущее, активированное в агрегате ударного действия, характеризуется высоким, равномерно распределенным содержанием «товарной» фракции частиц от 15 до 40 мкм, т.е. фракционный состав более узкий в сравнении с частицами вяжущего вещества, активированного в шаровой мельнице. В результате ударного измельчения частицы цементно-шлакового  вяжущего приобретают осколочную или «щебеночную» форму с острыми углами и сильно развитой конфигурацией, которая способствует их более интенсивному взаимодействию с водой, что в свою очередь позволяет говорить о повышении физико-химической активности цементно-шлакового вяжущего. С целью сокращения сроков начала  схватывания и твердения пенобетона в ранние сроки, мы ввели добавки-ускорители твердения пенобетона. В качестве таких добавок были испытаны химические добавки «МБ-01» и «Акватрон–8».
Ключевые слова: цементно-шлаковое вяжущее, физико-химическая активность, добавки-ускорители, пенобетон.

 _________________________

Монтаев С.А., Рыскалиев М.Ж., Маликова С.М. 
ЦЕМЕНТ-ҚОЖДЫ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТЫ ПЕНОБЕТОН ӨНДІРІСІНДЕ ҚОЛДАНУ ҚАЖЕТТІЛІГІ ЖАЙЛЫ

Түйіндеме. Соқпалы әрекет ететін агрегатта белсендірілген цемент-қожды байланыстырғыш заты біркелкі таралған 15 тен 40 мкм-ге дейін «тауарды» фракциясы бөлшектерімен сипатталады, яғни шарлық диірменде белсендірілген байланыстырғыш зат бөлшектерімен салыстырғанда фракциялық құрамы анағұрлым майда екендігі көрсетілген. Соқпалы ұнтақтау нәтижесінде цемент-қожды байланыстырғыш заттың бөлшектері тікепті немесе «щебень тәріздес» жақсы дамыған конфигурациясы бар сүйір бұрышты пішінге ие болады. Бұл жағдай оның сумен интенсивті әрекеттесуіне және физикалық-химиялық белсенділігін арттыруына ықпалын тигізеді. Қысқа мерзім ішінде көбікбетонның ұстасып қатаю уақытын азайту мақсатында біз көбікбетон қатаюын тездететін қоспаларды пайдаландық. Мұндай қоспа ретінде «МБ-01» және «Акватрон–8» химиялық қоспалары сыналды.
Түйінді сөздер: цемент-қожды байланыстырғыш, физикалық-химиялық белсенділік, тездеткіш қоспалар, көбікбетон.

     _______________________

Montayev S.A., Ryskaliev M.Zh.,Malikov S.M. 
THE FEASIBILITY OF USING CEMENT-SLAG BINDER IN THE PRODUCTION OF FOAM CONCRETE.                                                                                                           

Abstract. It is shown that the cement-slag binder, activated in the impacting aggregate, characterized by high, equally distributed content “marketable” fraction particle from 15 to 40 microns, i.e. the fractional composition is narrower in comparison with the particles of binding composition, activated in grinding mill. As a result of impact grinding, the particles of cement-slag binder becomes crashed or macadam formed with sharp corners and strongly developed configuration that helps them more intensively interact with water, which in turn allows you to talk about improving of physical and chemical activity of cement-slag binder. In order to reduce the time of setting and consolidation of aerated concrete in early stages, we introduced additive-accelerator of consolidation of aerated concrete. We used “MB-01” and “8-AQUATRON” as chemical additives.
Key words: cement-slag binder, physical and chemical activity, additive-accelerators, aerated concrete.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика