Характеристика аллелофонда племенного ядра лошадей костанайской породы по микросаттелитам ДНК

МРНТИ 68.39.79                                                                                    №2 (2015г.)

 

Скачать

 

Аннотация. В статье представлены результаты генетического тестирования по 17 микросателлитным локусам ДНК лошадей ядра костанайской породы, а также группы помесных животных желательного типа для новой создаваемой породы. Современная популяция чистопородных племенных лошадей имеет генетическое разнообразие на уровне- Nv 5,765, полиморфность -Ае 3,644, гетерозиготность -Но 68,9% Не 69,1% индекс фиксации Fis 0,009, относится к кластеру верховых пород с наиболее близкой связью с английской верховой породой  западноевропейской селекции, несколько меньшей- с популяцией стран СНГ. Наблюдаемая гетерозиготность массива кобыл составила 69,8% при индексе фиксации 0,0004. Nv– 5,588 при Ae – 3,639. Уровень полиморфности варьирует от 3,046 до 3,236; наблюдаемая гетерозиготность от  0,672 до 0,706; расчетная от 0,628 до 0,657.
Ключевые слова: лошадь, аллель, микросателлиты, полиморфизм, генотипирование.

_____________________

Сафронова О.С., Зайцева М.А., Нурбаев С.Д., Кикебаев Н.А., Брель-Киселева И.М.,.Тегза И.М, Каратаева  М.Б.
ҚОСТАНАЙ АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ ЖЫЛҚЫЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҰЙЫТҚЫ ТОБЫНЫҢ АЛЛЕЛДІК ҚОРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Түіндеме. Қостанай жылқы тұқымының ДНҚ микросателлитінің 17 локусы бойынша генетикалық тестілеу нәтижелері берілген, сонымен қатар, бір топ бұдан жылқылар жаңа тұқымға қажетті тип. Қостанай жылқы тұқымының осы кезгі негізгі популяциясының генетикалық ерекшеліктерінің – Nv 5,765, полиморфтілігінің – Ae 3,644 және гетерозиготтылығының – Ho 68,9% Не 69.1%, Fis 0,009 деңгейлері бойынша. Батыс Еуропадағы ағылшын таза қанды жылқыларына жақын екендігі анықталды (D 0,846), одан аз – ТМД популяциясы  D 0,765. Тұқым ішінде аллелдердің кездеуі жиілігі мен түрлерінің айырмашылығы бар екені анықталды. Қостанай тұқымында аз санды тұқымдарда кездесетін генетикалық ерекшеліктердің төмендеуі және генетикалық күйзеліс анықталмады. Биелердің бақыланатын гетерозиготалық деңгейі  69,8%, фиксация индексі – 0,0004. Nv – 5.588. Ae – 3.639. Полиморфтылық деңгейі 3,046 тен 3,236 дейін өзгереді. Бақыланатын гетерозиготалық деңгейі  0,672 ден 0,706 дейін, ал есептік – 0,628 ден 0,657-ға дейін.
Түйінді сөздер: жылқы, аллель, микросателлиты, полиморфизм, генотипирование.

____________________

Safronova O., Zaytseva M., Nurbaev S., Kikebaev N., BrelKiseleva I., Tegza I., Karataeva M.   
CHARACTERISTICS OF THE NUCLEUS ALLELE POOL PEDIGREE HORSES KOSTANAY BREED ON MIKROSATTELITAM DNA

Abstract. The article presents the results of genetic testing on 17 microsatellite loci DNA core Kostanai breed horses, as well as groups of desired crossbred animals for  new created breed. The modern population of purebred breeding horses have genetic diversity at level — Nv 5,765, 3,644 AE polymorphism, heterozygosity -But 68.9% No 69.1% fixation index Fis 0,009, refers to a cluster of saddle breed horse with the closest link with the English saddle breed horse of the Western selection, with a population of  less with the one of countries CIS. The observed heterozygosity of array of mares was 69.8% on the index fixation  0.0004. Nv- 5,588 at Ae — 3,639. The level of polymorphism ranged from 3,046 to 3,236; observed heterozygosity of 0.672 to 0.706; calculated one from 0.628 to 0.657.
Keywords: horse, allele microsatellite polymorphism genotyping

  

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика