Влияние стрессовых факторов на изменение белкового спектра в растениях-регенерантах картофеля

МРНТИ 31.27.21 №3-4 (2011 г.)

Скачать


Исследовано влияние стрессовых факторов, моделирующих засуху, на изменение спектра цитоплазматических белков в растениях-регенерантах картофеля. Показано значительное различие в белковых спектрах между устойчивыми и восприимчивыми к засухе линиями картофеля. Установлено, что действие осмотика — маннитола и высоких температур приводит к экспрессии белка с молекулярной массой 45 kDa.
Ключевые слова: белковый спектр, картофель, растения-регенеранты картофеля

 

Картоптың регенерант-өсімдіктеріндегі цитоплазматикалық ақуыздар спектрінің өзгеруіне, қурғақшылықты моделдейтін қауырт факторлардың әсері зерттелген. Картоптың құрғақшылыққа төзімді жене қабылдағыш түрлерінің арасындағы ақуыздық спектрлеріндегі едәуір айырмашылықта- рының болатыны көрсетілген. Осмотик — маннитол мен жоғарғы темпера- тураның әсері молекулалық массасы 45 kDa болатын ақуыздың экспрес- сиясына әкелетіні анықталды.
Түйінді сөздер: ақуыздық спектр, картоп, картоптың, өсімдік-регенерант- тары.

 

The influence of stress factors, simulating a drought, to change the range of cytoplasmic proteins in selective cell cultures and regenerated plants of potato. It was showed a significant difference in the spectra of proteins between resistant and susceptible to drought lines of potatoes. It was established that the action osmotic-mannitol and high temperatures lead to the expression of the protein with a molecular mass of 45 kDa.
Key words: protein spectrum, potatoes, potato plants regenerated.

(Полный текст: Архив, 2011г., №3-4, С. 94-100)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика