Влияние способов, нормы и сроков посева на урожайность и качество зерна озимой пшеницы

МРНТИ 68.35.29                                                                          №3 (2017г.)

Скачать

Узаков Г.О., Халилов Н. 

Аннотация. В статье изложены нормы, сроки и способы посева зерновых культур с помощью сеялок различных типов. Цель работы – установление самой высокой полевой всхожести при ранних сроках посева  при применении сеялки Фанкхаузер-2115. Посев с помощью Бразильской сеялкой модели Фанкхаузер-2115 даёт возможность равномерной заделки семян на междурядье хлопчатника. Как результат — достигается нормальный  продуктивный стебель на единицу площади, чем при заделки семян с помощью обычной зерновой сеялкой СЗУ-3,6. Установлено, что при поздних сроках посева задерживается рост и развитие растений, снижается урожайность. При ранних сроках посева различными способами, урожайность сортов озимой пшеницы становится выше, чем у среднего и позднего сроков посева. Ранние сроки посева обеспечивают нормальный рост и развитие растений, высокую озерненность колоса, а значит и формирование высокого  урожая с хорошим качеством.
Ключевые слова: способ посева, срок посева, выращивание озимых, хлопчатник, сеялка, Фанкхаузер-2115, повышение урожайности, качество хлопчатника

 

Узаков Г.О., Халилов Н. 
ӘСЕРІ ТӘСІЛДЕРІН, НОРМАЛАРЫ МЕН МЕРЗІМДЕРІН ЕГУ САПАСЫ ЖӘНЕ ӨНІМДІЛІГІ, АСТЫҚ КҮЗДІК БИДАЙ

Мақалада әртүрлі типтегі тұқымсепкіштердің көмегімен дәнді дақылдарды себудің нормалары, мерзімдері және тәсілдері  баяндалған. Жұмыстың мақсаты – Фанхаузер-2115 тұқым сепкішін пайдаланып себудің ерте мерзімінде егістіктегі ең жоғары шығымдылықты анықтау. Бразилияның Фанхаузер-2115 модельді тұқым сепкішінің көмегімен егін егу, мақталықтың қатар арасында тұқымды біркелкі себу мүмкіндігін береді. Нәтижесінде – СЗУ-3,6  астық сепкішінің көмегімен себілген тұқымдарға қарағанда бірлік ауданға қалыпты өнімді сабақ алуға қол жеткізіледі. Тұқым себу мерзімін кешіктіргенде өсімдіктің өсіп дамуы кешігіп, астық азаяды. Ерте мерзімде егін егудің әртүрлі тәсілдерін қолданғанда қысқы бидай сорттардың  астық беруі орта және кеш мерзімдерге қарағанда жоғары болады. Егін егудің ерте мерзімі өсімдіктің қалыпты өсуі мен дамуын қамтамасыз етеді, сабақтағы дәндердің жоғары және сапасы жақсы астықты қалыптастырады.
Түйінді сөздер: егу тәсілі, егу мерзімі, қысқы бидайды өсіру, мақталық, сеялка, Фанкхаузер-2115, астықты арттыру, мақталықтың сапасы

 

Uzako G.O., Khalilov N.
THE IMPACT OF THE METHODS, STANDARDS AND DATE OF SOWING ON YIELD AND GRAIN QUALITY OF WINTER WHEAT

Annotation. The article sets out the norms, terms and methods of planting crops with the help of different types of drills. Seeding using the Brazilian planter model Fankhauser-2115 enables uniform seed placement on the aisle cotton.  Thereby achieving normal productive stalk per unit area than for seeding using conventional grain drill SZU-3.6. In the early stages of planting a variety of ways, the yield of winter wheat was higher than that of the middle and late planting dates. It is established that in case of late sowing date delayed the growth and development of plants, productivity is reduced. When early sowing in different ways, the yield of winter wheat varieties is higher than the average and late sowing time. Early sowing ensure the normal growth and development of plants, high ear grain content and, therefore, the formation of high yields with good quality.
Key words: method of sowing, sowing time, cultivation of winter crops, cotton, drill, Funkhauser-2115, increasing the yield, quality of cotton

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика