Трансгрессивные расщепления в диаллельных скрещиваниях

МРНТИ68.03.03, 68.35.03, 34.23.57 №1 (2010г.)

Скачать
 

Представлены результаты трансгрессивного расщепления 30 гибридов Ғ2 (2007-2008 гг), полученных от скрещивания б сортов зерна различного происхождения: Целинная Зс, Целинная 60 (НПЦЗХ им. А. И. Бараева) Альбидум 1616, Фотон, 88Ф (Россия) и Croesus (Канада) по высоте растения, длине колоса и массе зерна с растения. Можно выделить следующие гибридные популяции с высокой степенью трансгрессии по всем 3-м изучаемым количественным признакам: Croesus х Целинная Зс, Целинная Зсх Альбидум 1616, Фотон х Целинная Зс, Croesus х Фотон, Целинная Зс х 88Ф. Прямые и обратные комбинации: Целинная 60-Альбидум 1616и Croesus — 88Ф также выделились высокой степенью трансгрессии по всем количественным признакам. Гибридные популяции 88Фх Целинная 60 и Целинная Зс х Фотон по двум признакам «длина колоса» и «масса зерна растения» имели положительную трансгрессию
Ключевые слова: трансгрессия, зерно, количественные признаки, Целинная
 

Мақалада экологиялық, географиялық шығу тегі әртүрлі 6 жаздық жұмсақ бидай сорттары мен олардың арақатынасынан толық диаллельді будандастыру жүйесі бойынша алынған екінші үрпақгағы 30 будандық популяцияларына өсімдікбиікгігі, масак узындығы және өсімдіктегі дәннің салмағы сандық белгілерінің трансгрес- сивтік ыдыраулары нәтижелері келтірілген. Нәтижесінде зерттелген барлық үш сандық белгілер бойынша трансгрессияның оң жоғарғы дәрежесімен трассгрес- сивті үлгілер бөлініп шықгы.
Түйінді сөздер: трансгрессия, жаздықжүмсақ бидай.
 

The article has results of transgressive splitting of quantitative signs: heights of a plant, length of an ear and weight of a grain plant of 30 hybrid populations of generation F2 taken from full diallel crossing between 6 types of summer soft wheat of a various ecological geographical origin. As a result there are samples with high positive degree of transgression by all three analyzed quantitative signs.
Key words: transgression, summer soft wheat.

(Полный текст: Архив, 2010г., №1, С. 128-131)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика