Селекционные достижения в молочном скотоводстве Республики Казахстан

МРНТИ68.39.29, 68.39.13 №1 (2011 г.)

Скачать


Созданы 3 внутрипородных типа молочного скота и доказано, что поголовье типичных коров значительно превышает нормативы требований для признания селекционного достижения в молочном скотоводстве в качестве нового внутрипородного типа. Новый тип молочного скота по своим продуктивным, экстерьерным, технологическим качествам значительно превосходят исходные породы. В то же время они сохраняют приспособительные свойства к зонам их разведения, улучшили мясную продуктивность
Ключевые слова: молочный скот, крупный рогатый скот, КРС, молочная продуктивность, алатауская порода, племенные заводы

Мақалада Қазақстанда селекциялық зерттеу жұмыстарымен шығарылған қара малдың қоңыр «Ақ Ырыс», қызыл ала «Ертіс», қара ала «Сайрам» отандықсүле- лері типтері туралы мәлімет берілген. Жаңа шығарылған сиыр сүлелерінің сүт өнімділігі еліміздегі сүтті ірі қара малдың инновациялық дамуына үлес қосатыны жайлы мағлүматтар берілген.
Туйінді сөздер: сүттік мапшаруашылығындағы, сүттік өнімділік, асыл тұқымды заводтар.

In article is given the information on new types of dairy cattle made in Republic of Kazakhstan in result selection of breeding jobs, such as home brown «Ak — Yris”, red- colored “Ertys”, black- colored “Sayram”. The new types of dairy cattle can bring in the large contribution in innovation development of large horned cattle.
Key words: dairy breeding, milk production, brood factory.

(Полный текст: Архив, 2011г., №1, С. 140-148)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика