Самгау- новый перспективный сорт яровой мягкой пшеницы селекции Казахского НИИЗР

МРНТИ 68.35.29, 68.35.03 №1-2 (2012 г.)


Скачать

 

К. К. Баймагамбетова, С. Г. Абугалиев,
Р. А. Уразалиев, И. А. Нурпеисов

Казахский Научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства
(КазНИИЗР)

 

В статье представлены результаты государственного и международного сортоиспытания перспективных линий яровой мягкой пшеницы и описание нового допущенного к использованию сорта Самгау селекции КазНИ- ИЗиР.
Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, селекция, полевые испытания, линия, продуктивность.

Мақалада жаздық жұмсақ бидайдың болашағы бар желілерінің мемле- кеттік жене халықаралық сынағының нәтижелері көрсетілген жене «Қазақ егіншілік жене өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институты» ЖШС се- лекциясы арқылы алынған жаңа Самгау пайдалануға жіберілген сорты- ның сипаттамасы берілген.
Түйінді сөздер: жазды* жұмсақ бидай, селекция, дала жағдайында сұрып- тау, желі, өнімділік.

The paper presents the results of national and international trail of promising lines of spring wheat and a description of the new and authorized for use Samgau variety, and selected by Kazakh Scientific Research Institute of Cropgrowing agriculture and Plant growing.
Key words: spring soft wheat, selection, field experiments, promising lines, highly productive.

(Полный текст: Архив, 2012г., №1-2, С. 65)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика