Результаты лапароскопического осеменения овец уменьшенными дозами замороженной спермы

МРНТИ 68.39.31                                                                                                       №3 (2015г.)

Скачать

 

Малмаков Н.И.

Аннотация. В трех отарах племенных хозяйств «Мадина» и «Бултбек» Алматинской обла-сти после лапароскопического осеменения (ЛО) замороженной спермой двух бара-нов породы рамбулье объягнилось 35% овцематок (28/80). Между 1-й и 2-й, 2-й и 3-й отарами обнаружены достоверные различия по числу окотившихся овец: 25,9% (7/27), 56,5% (13/23) и 26,7% (8/30) соответственно (P<0,05). Был разрабо-тан метод ЛО, заключающийся в осмотре левого яичника на наличие фолликула или овуляции и осеменении в ипсилатеральный рог матки, при испытании которо-го из 5 овец объягнилось 3 (60%). Для широкого использования на практике этот метод должен быть испытан на большем поголовье животных. Сделан вывод, что ЛО уменьшенными дозами замороженной спермы можно успешно выполнять на малоплодных овцах с естественной половой охотой.
Ключевые слова: малоплодные овцы, лапароскопическое осеменение, заморо-женная сперма, фолликул, овуляция, ипсилатеральный рог.

 

_________________________________________

Малмаков Н.И.

ҚОЙЛАРДЫ МҰЗДАТЫЛҒАН ШӘУЕТТІҢ АЗАЙТЫЛҒАН ДОЗАЛАРЫМЕН ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ ҰРЫҚТАНДЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Түйіндеме.  Алматы облысының «Мадина» және «Бұлтбек» асыл тұқымды мал шаруашы-лықтарындағы үш отарда рамбулье тұқымының екі қошқарының мұздатылған шәуетімен лапароскопиялық ұрықтандырудан (ЛҰ) саулықтардың 35% (28/80) төлдеді. Төлдеген саулықтардың саны бойынша 1-ші және 2-ші, 2-ші және 3-ші отарлар арасында шынайы айырмашылықтар анықталды (Р<0,05): тиісінше 25,9% (7/27), 56,5% (13/23) және 26,7% (8/30). Сол жақтағы аналық жыныс безінде фол-ликулдың немесе овуляцияның бар-жоқтығын тексеріп, жатырдың ипсилатеральді мүйізіне ұрықтандыруға негізделген ЛҰ әдісі шығарылды. Бұл әдісті сынау кезін-де 5 саулықтың ішінде 3-уі төлдеді (60%). Практикада кеңінен қолдану үшін  бұл әдісті малдың көп басына сынау қажет. Мұздатылған шәуеттің азайтылған  дозала-рымен ЛҰ-ды табиғи күйлеген төлшеңділігі төмен саулықтарға сәтті жүргізуге болады деген қорытынды жасалды.
Түйін сөздер: төлшеңділігі төмен қойлар, лапароскопиялық ұрықтандыру, мұзда-тылған шәует, фолликул, овуляция, ипсилатеральді мүйіз.

_________________________________________

N.I. Malmakov

Results of laparoscopic insemination of sheep with reduced doses of frozen semen

Summary. 35% (28/80) of ewes lambed in three flocks of “Madina” and «Bultbek” stud farms located in Almaty region after laparoscopic insemination (LI) with frozen semen of two Rambouillet rams. Significant differences in numbers of lambed ewes were found between first and second flocks and between second and third flocks: 25.9% (7/27), 56.5% (13/23) и 26.7% (8/30) respectively (P<0.05). LI method consisting of examina-tion of the left ovary only and deposition of semen in one ipsilateral horn was developed and tested on 5 ewes of which 3 lambed (60%). For wide application in practice this method should be tested on large number of animals. It was concluded that LI with reduced doses of frozen semen could be successfully accomplished on non-prolific ewes with natural oestrus.
Key words: non-prolific sheep, laparoscopic insemination, frozen semen, follicle, ovulation, ipsilateral horn.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика