Результаты экспериментальных исследований автоматизированной дозирующей системы машины для дифференцированного применения семян и удобрений

МРНТИ 68.85.29, 55.57.33                                                                                    №1 (2016г.)

Скачать
 

Аннотация. Цель исследования: повышение эффективности работы автоматизированной дозирующей системы зернотуковой сеялки для дифференцированного применения семян и удобрений в системе точного земледелия. Задачи — подготовка экспериментального образца машины для дифференцированного посева и внесения минеральных удобрений, блока контроля и управления технологическим процессом; разработка методики экспериментальных исследований; обоснование параметров высевающего устройства и экспериментальные исследования. Исследования опирались на методы математического моделирования и планирования экспериментов, статистического анализа, государственные и отраслевые стандарты. Для исследования переходного процесса была разработана частная методика.  Показано, что дозирование, осуществляемое посредством винтового ворошителя удобрений размещенного в бункере, катушечного дозатора, управляемого блоком контроля и управления дозирующей системой машины  посредством изменения оборотов катушки за счет бесступенчатого редуктора и линейного актуатора, обеспечивает устойчивое функционирование высевающей системы, соответствующей агротехническим требованиям. Усовершенствованная автоматизированная зернотуковая сеялка может осуществить дифференцированный посев семян зерновых культур и высев минеральных удобрений согласно заданиям электронных карт (в режиме ofline) в принятой системе позиционирования. Новизну работы составляют разработанная дозирующая система машины, технические средства ее контроля и управления и обоснованные параметры и режимы работы.
Ключевые слова: сельское хозяйство, точное земледелие, высевающее  устройство, минеральные удобрения, дифференцированное внесение, система контроля и управления, переходный процесс

________________________

Нукешев С.О., Есхожин Д.З., Личман Г.И.,  Ахметов Е.С., Есхожин К.Д., Золотухин Е.А.
Тұқым мен  тыңайтқышты саралап қолдануға арналған машинаның автоматтандырылған мөлшерлеуіш  жүйесін эксперименталді зерттеу нәтижелері 

Түйіндеме. Зерттеудің мақсаты – дәл егіншілік жүйесінде тұқым мен тыңайтқышты саралап енгізуге арналған астық-тыңайтқыш сепкіштің автоматтандандырылған мөлшерлеуші жүйесі жұмысының тиімділігін арттыру. Зерттеу мәселелері: тұқым мен минерал тыңайтқыштарды саралап енгізуге арналған машинаның тәжірибелік үлгісін, бақылау блогын, технологиялық үрдісті бақылау және басқару блогын дайындау; тәжірибелік зерттеулер әдістемесін құрастыру; себуші құрылғының көрсеткіштерін негіздеу және эксперименталді зерттеу. Зерттеулердің негізінде математикалық модельдеу мен тәжірибелерді жоспарлау әдістері, статистикалық талдау, мемлекеттік және салалық стандарттар қамтылған. Сондықтан, ауысу үрдісін зерттеу мақсатында дербес әдістеме жасалды. Зерттеулер, бункерде орналасқан бұрандалы қопсытқышпен,  сатысыз редуктор және сызықтық актуатор көмегімен жұмыс істейтін, бақылау және басқару блогі арқылы айналу жиілігі реттелетін, катушкалы мөлшерлеуіш —  машина мөлшерлеуіш жүйесінің агротехникалық талаптарға сәйкес орнықты қызмет атқаруын қамтамасыз ететінін көрсетті. Жетілдірілген автоматтандырылған астық-тыңайтқыш сепкіш қабылданған позициялау жүйесінде электрондық карталардағы (of-line режимінде) тапсырмаларға сәйкес астық тұқымдарының себілуі мен минералды тыңайтқыштардың енгізілуін саралап жүзеге асыра алады. Жұмыстың жаңашылдығына машинаның жасалған мөлшерлеуіш жүйесі, оны бақылау мен басқарудың техникалық құралдары, негізделген көрсеткіштер мен жұмыс режимдері жатады.
Түйінді сөздер: ауыл шаруашылығы, дәл жер өңдеу, себуші құрылғы, минералды тыңайтқыштар, саралап енгізу, бақылау және басқару жүйесі, ауыспалы үрдіс.

___________________________
 

Nukeshev S.O, Eskhozhin D.Z., Lichman G.I., Akhmetov E.S., Eskhozhin K.D.,Zolotuhin E.A.
Experimental research results of automated metering system for differential application of seed and fertilizer

Abstract. Objective of the study: increase of work efficiency of the automated dispensing system for seed fertilizer seeder for differentiated application of seeds and fertilizers in the system of precision farming. Tasks: The preparation of experimental model of machine for differentiated crop and mineral fertilizers, the block of control and management of the process; development of methods of experimental studies; justification of parameters of sowing devices and experimental studies. The study is based on the mathematical modeling methods and planning of experiments, statistical analysis, state and industry standards. The private method was developed for the research of transition process. It is shown that the dosage, carried out by the a screw agitator fertilizer placed in the hopper, coil dispenser controlled by the block of control and the management of dosing system of machine by changing the coil due to stepless gear and linear actuator, which provides the stable functioning of sowing system, according to agro-technical requirements. Improved automated seed fertilizer seeder can implement the differentiated seeding of crops and sowing fertilizer according to the task of electronic cards (in the off-line mode) in the received positioning system. The novelty of the work is developed dosing system of machine, technical equipment of its control and management and reasonable parameters and modes of operation.
Keywords: agriculture, precision agriculture, seeding device, mineral fertilizers, differential introduction, control and management system, transition process.

 
 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика