Применение зеленого конвейера для восполнения дефицита кормового белка

УДК  636.084/087 Выпуск 1, 2014 год   МРНТИ 68.39.15

 Скачать                                                    

Б. Н. НасиевМ. А. ГабдуловА. Штенгельберг, Ж. Ахметова

 Для бесперебойного обеспечения сельскохозяйственных  животных зелеными кормами в летний и осенне-летние периоды важное значение имеет организация зеленого конвейера. Из-за сложившихся засушливых погодных условий 2013 года в 1 зоне Западно-Казахстанской области летние посевы смесей однолетних трав были малопродуктивными, на уровне 4,09-9,21 ц/га сухой массы. Суммарная продуктивность зеленого конвейера за сезон 2013 года составила по сбору кормовых единиц 105,34 ц/га, протеина 16,71 ц/га и 96,37 ГДж/га обменной энергии. Выявлено, что применение данного приема не теряет хозяйственного эффекта.
Ключевые слова: зеленый конвейер, сухостепная зона, кормовые культуры, агрофитоценозы, кормовая ценность, протеин, животноводство, кормопроизводство

__________________________________

 

Насиев Б.Н., Ғабдулов М.А., Штенгельберг А., Ахметова Ж
МАЛ АЗЫҚТЫҚ БЕЛОК ТАПШЫЛЫҒЫН ЖОЮДА ЖАСЫЛ КОНВЕЙЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Ауыл шаруашылық малдарын жазда, әсіресе күз бен жаз мезгілдерінде құнарлы азықпен үздіксіз қамтамасыз етуде жасыл конвейерлерді ұйымдастырудың маңызы зор. Батыс Қазақстан облысының 1 аймағында 2013 жылдың құрғақшылық жағдайында бір жылдық шөптердің қоспаларының жаз айларындағы егістерінің өнімділігі – 4,09-9,21 ц/га құрғақ масса көлемінде болды. Зерттелген жасыл конвейердің 2013 жылғы маусымдық жиынтық өнімділігі мал азықтық бірлік бойынша  105,34ц/га, протеин бойынша 16,71 ц/га және ауыспалы энергия бойынша 96,37 ГДж/га деңгейінде болды. Осыған қарамастан бұл әдіс өзінің шаруашылық маңызы мен тиімділігін жоғалтпайды.
Түйінді сөздер: жасыл конвейер, құрғақ аймақ, мал азықтық дақылдар, агрофитоценоздар, азықтық құндылық, протеин

__________________________________

Nasiyev B.N., Gabdulov M.A., Shtengelberg A., Akhmetova Zh
THE USE OF GREEN CONVEYOR SYSTEM FOR COMPLETION OF FODDER PROTEIN DEFICIENCY

The organization of green conveyor has the importance for uninterrupted providing agricultural animals with green sterns in summer and autumn-summer periods. Because of droughty weather conditions of 2013 one zone of West Kazakhstan Oblast summer crops of annual herbs mixes were unproductive and were at the level of 4.09 to 9.21 metric centners of dry weight per hectare. Total productivity of the green conveyor system for the season of 2013 was 105.34 metric centners hectare, content of the protein was 16.71 centers per hectare and 96.37 Giga joule per hectare. However the application of this method doesn't lose its economic effect.
Keywords: Green conveyor, dry-steppe zone, forage crops, forage value, protein

 

         

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика