Ключевые направления развития и некоторые результаты исследований в мясном скотоводстве Республики Казахстан

МРНТИ 68.39.29 №3-4 (2012 г.)

 

Скачать
 

Ш. А. Жузенов, д.с.-х.н., В.Д. Крючков, д.с.-х.н.,
М. В. Тамаровский, д.с.-х.н.

Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства

 

В публикации освещены некоторые основные аспекты развития мясного скотоводства Казахстана на данном этапе. Рассмотрены результаты исследований и практической селекции в этом направлении.
Ключевые слова: порода, линия, семейство, селекция, гетерозис, продуктивность, качество мяса, казахская белоголовая, аулиекольская.

Басылымда Қазақстандағы етті ірі қара мал саласын жетілдірудің қазірп сатысындағы кейбір жағдайлары, осы бағыттағы ғылыми ізденістер жене жұргізілген селекцияның нәтижелері келтірілген.
Түйінді сездер: тұқым, сорттармақ, тұқымдас, сұрыптау, будандық куш, енімділік, еттің сапасы, қазақ ақ бас, әулиекел тұқымдары.

the publication has some of the main aspects of development of beef cattle breeding of Kazakhstan on this stage, the results of studies and practical breeding in this direction.
Key words: breed, line, family, cattle breeding, heterosis, productivity, meat productivity, quality of meat, beef cattle, Kazakh white, auliekolskaya.

(Полный текст: Архив, 2012г., №3-4, С. 98)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика