ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АСА ҚАУІПТІ ЖҰҚПАЛАРДЫ ҚАДАҒАЛАУДАҒЫ ЭПИЗООТОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ ПЕН ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР/ Эпизоотологический мониторинг и геоинформационные системы в надзоре за особо опасными инфекциями в РК

                                                                                                                                                              

ӘОЖ 619:616-07  Выпуск 1, 2014 год МҒТАР 68.41.05

 

Скачать

 

А.Ә. Сұлтанов
В статье определены цель, задачи, организационная структура, содержание и порядок реализации эпизоотологического мониторинга, алгоритм функционирования системы мониторинга и необходимость внедрения геоинформационной системы в ветеринарии
Ключевые слова: эпизоотологический мониторинг, особо опасные и экзотические болезни, прогноз и анализ риска в ветеринарии, геоинформационная система, ветеринария.

________________________________________

Сұлтанов А.Ә.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АСА ҚАУІПТІ ЖҰҚПАЛАРДЫ ҚАДАҒАЛАУДАҒЫ ЭПИЗООТОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ ПЕН ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР

Мақалада эпизоотологиялық мониторингті жүргізу тәртібі, ұйымдастыру құрылымы,  мәні,  мақсаты, міндеті, мониторинг жүйесінің қызмет ету алгоритмі және геоақпараттық жүйені ветеринарияға  ендіру қажеттілігі  анықталған.
Тұйінді сөздер: індеттанулық мониторинг, аса қауыпті және экзотикалық аурулар, болжам және ветеринариядағы тәуекелділікті талдау, геоақпараттық жүйе.

______________________________________

Sultanov А.А.
EPIZOОTOLOGICAL MONITORING AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS IN THE SURVEILLANCE OF EMERGING INFECTIONS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

The purpose, objectives, structure, content, implementation procedures and algorithm of the epizootological monitoring, and the necessity of the geographic  information systems in veterinary are defined in the article.
Keywords :   Epizoоtological monitoring, emerging diseases, prognosis and risk analysis in veterinary, geographical information systems (GIS).

 

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика