Генетический мониторинг аулиеатинской породы коров

МРНТИ 68.39.29 №3-4 (2012 г.)

 

Скачать
 

А. С. Алентаев, д.с.-х.н.

Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства

 

В Южно-Казахстанской области вследствие планомерной целенаправленной работы создан новый молочный тип аулиеатинской породы. Он отличается повышенной молочной продуктивностью, живой массой, скороспелостью. Программы по разведению помесного массива предусматривают дальнейшее построение оптимальной генетической и генеалогической структуры, своевременную оценку и реализацию генетического потенциала лучших животных в породе. При необходимости использования мирового генофонда для минимизации возможных экономических потерь от скрещивания необходимо исходить из установленных генетических расстояний между ними и аулиеатинской породой.
Ключевые слова: генотип, генофонд, порода, разведение, кровь, полиморфизм.

Оңтүстік Қазақстан облысында мақсатқа сай жүмыс жүргізудің арқасында әулиеата түқымының сүтті жаңа типі шығарылды. Ол сүт енімділігінің жоға- рылығымен, тез жетілгіштігімен жене ауыр тірі салмағымен ерекшеленеді. Малдың түріне қатысты генетикалық мүмкіндігін бақылау, оны жүзеге асы- ру, генетикалық жене генеалогиялық қүрылымының ыңғайлылығымен бо- лашақга крепа мал түрлерін есіру бағдарламасын жасау қарастырылады. Қажет болған жағдайда әлемдік нәсілдік қорларды пайдаланып, әулиеата түқымы және олардың арасындағы генетикалық қашықгықган шағылысты- руда туындайтын экономикалық шығындарды азайтуға қажетті қорытынды шығару керек.
Түйінді сездер: генотип, генофонд, қан, полиморфизм, түқым, есіру.

In the Southern Kazakhstan area owing to systematic purposeful work the new dairy type of auliyeatin breed is created. It differs the increased dairy efficiency, in live weight, precocity. Programs on breeding of the crossbred massif provide further creation of optimum genetic and genealogical structure, a timely assessment and realization of genetic potential of the best animals in breed. In need of use of a world gene pool for minimization of possible economic losses from crossing it is necessary to start with the established genetic distances between them and auliyeatin breed.
Key words: blood, polymorfizm, marker, breed, breeding, animal.

(Полный текст: Архив, 2012г., №3-4, С. 91)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика