Генетические ресурсы устойчивости сортообразцов яровой пшеницы к септориозу

МРНТИ 68.37.31                                                                                                 №2 (2017)

Скачать

Аннотация. В инфекционном питомнике научно-производственного центра зернового хозяйства им. А.И. Бараева на фоне искусственного заражения растений проведена оценка устойчивости более 687 сортов яровой мягкой  (Triticum aestivum) и твердой (Triticum durum) пшеницы к возбудителю септориоза. По итогам иммунологической оценки среди сортов яровой мягкой пшеницы отобрано 1,9 % устойчивых и 5,7 % умеренно устойчивых форм. Среди сортообразцов яровой твердой пшеницы выделены 0,9 % устойчивых и 1,4 % умеренно устойчивых образцов,  остальные проявили восприимчивость. Выделенные резистентные генотипы будут использованы в качестве исходного материала для селекции на устойчивость к септориозу.
Ключевые слова: яровая пшеница, устойчивость к септориозу, инфекционный фон, септориоз пшеницы.

______________

Бабкенова С.А. 
ЖАЗДЫҚ БИДАЙ СОРТ — ҮЛГІЛЕРІНІҢ СЕПТОРИОЗҒА ҚАРСЫ ТӨЗІМДІЛІГІНІҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ

Түйіндеме. А.И.Бараев атындағы астық шаруашылығы ҒӨО-ның инфекционды питомнигінде өсімдіктерді жасанды жұқтыру фонында септориоз қоздырғышына қарсы 687-ден астам жаздық жұмсақ бидай (Triticum aestivum) мен қатты (Triticum durum) бидай  сорттарының төзімділігіне баға берілді. Иммунологиялық баға беру нәтижесінде жаздық жұмсақ бидай сорттарының ішінде 1,9 % төзімді және 5,7% орташа төзімді түрлері іріктеліп алынды. Жаздық қатты бидай сорттарының арасында 0,9 % төзімді және 1,4 % орташа төзімді үлгілері бөлініп алынды, қалғаны сезімталдық көрсетті.  Бөлініп алынған резистентті генотиптер селекцияда септориозға қарсы төзімділіктің бастапқы материалы ретінде пайдаланылады.
Түйінді сөздер: жаздық бидай, төзімділік, инфекционды фон, септориоз бидай.

______________

Babkenova S.A.
GENETIC RESOURCES OF RESISTANCE VARIETY SAMPLES SPRING WHEAT TO SEPTORIA

Abstract. An estimate of more than 687 varieties of spring bread (Triticum aestivum) and hard (Triticum durum) wheat for resistance to the causative agent of Septoria has been carried out in the infectious nursery of the LLP «Scientific-Production Center of Grain Farming named after  A.I. Baraev» on the  artificial infection background. 1.9% of resistant and 5.7% of moderately resistant forms among spring bread wheat varieties were selected according to the results of immunological estimate. 0.9% of resistant and 1.4% of moderately resistant samples were isolated among the varieties of spring hard wheat, others showed susceptibility. The isolated resistant genotypes will be used as a starting material for breeding of   resistance varieties to Septoria.
Key words: spring wheat, resistance, infectious background, Septoria blotch of wheat.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика