Эффективность разведения свиней разных генотипов в условиях Центрального региона Казахстана

МРНТИ 68.39.35 №3-4 (2012 г.)

 

Скачать
 

А. А. Якимов, М. В. Тамаровский, д.с.-х.н.

Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства

 

В условиях центральной зоны РК при оценке генеалогических линий установлены повышенные показатели воспроизводительной способности свиноматок крупной белой породы и аксайской черно-пестрой группы. Линейный молодняк отличался также хорошими откормочными и мясными свойствами. Установлена взаимосвязь между картиной крови и продуктивностью растущих подсвинков.
Ключевые слова: порода, линия, семейство, селекция, гетерозис, мясная продуктивность, качество мяса, крупная белая порода, аксайские черно-пестрые свиньи.

Орталық Қазақстан аймақгарының жағдайында жұргізілген аталық із топ- тарын бағалау барысында ірі ақ жене ақсай қара ала шошқа тұқымдары- ның ез телінен кебею қабілеттерінің жоғары екені анықгалды. Із топтарын- дағы жас телдер жақсы семіргіштік жене еттілік қабілеттерімен ерекше- ленді. Өсіл келе жатқан торайлардың қан керсеткіштерімен енімділіктерінің арасында байланыстың бар екені анықталды.
Түйінді сездер: тұқым, сорттармақ, тұқымдас, сұрыптау, будандықкұш, етті енімділігі, еттің сапасы, ірі ақ тұқым, ақсай қара-ала шошқалары.

In the conditions of the central zone RK at an estimation of genealogical lines the raised indicators of reproductive ability of sows of large white breed and aksay black-motley group are established. The linear young growth differed so good feeding and meat properties. The interrelation between a picture of blood and efficiency growing подсвинков is established.
Key words: breed, line, family, breeding, heterosis, productivity, meat productivity, quality of meat, pig and large white breed, aksai black pied pig.

(Полный текст: Архив, 2012г., №3-4, С. 118)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика