Динамика пылеулавливающей способности листовых пластинок боярышников г. Алматы

МРНТИ 68.03.03, 68.35.53 №2 (2011 г.)

Скачать


В статье приведены данные о пылеулавливающей способности 5 видов боярышника в условиях г.Алматы. Установлено, что листья боярышников, растущих вдоль автодорог, улавливают большое количество пыли.
Ключевые слова: боярышник, листовые пластинки, пылеулавливающая способность, экологический участок, примагистральные насаждения, внутриквартальные насаждения, эталонные насаждения

Макалада Алматы цаласы жағдайында өскен долананың бес турінің шаң-тозаңды бөгеу қаблетінің мәліметтері кептірілген. Автокөлікжолдарыныңбойында өскен доланалардыңжапырақгары шаң-тозаңды көп мөлшерде бөгейтіні нақтыланды.
Түйінді сөздер: долана, жапырақ табақшалары. шаң-тозаңды бөгеу қаблеті, эко- логиялық участок, магистральбойы өсінділері, кварталішілік өсінділер, эталондық өсінділер

In the article the data of dust catching capacity of 5 kinds of hawthorn in conditions of Almaty is given. It is established, that the leaves of hawthorns growing along the motorways, catch a plenty of a dust.
Key words: hawthorn, laminae, dust catching capacity, ecological area, street tree plantings, tree plantings within city blocks, model tree plantings.

(Полный текст: Архив, 2011г., №2, С. 117-125)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика