Развитие теории обработки почвы в Северном Казахстане / Development of tillage theory in northern Kazakhstan

МРНТИ 68.29.15, 68.05.29                                                                                    №1 (2015г.)

Скачать
 

Аннотация. В последние годы в теории об обработке почвы отдается предпочтение нулевым технологиям. В статье проанализированы результаты прежних и новых исследований по обработке почвы на южном карбонатном тяжелосуглинистом черноземе. Сравнение варианта традиционной глубокой осенней обработки почвы с вариантом исключения осенней обработки почвы или с вариантом нулевой технологии показало преимущество традиционной обработки почвы в обоих случаях благодаря лучшей водопроницаемости почвы в период снеготаяния. Для сохранения плодородия почвы рекомендуется применять сокращенные обработки почвы и плодосменные севообороты и сокращения площади чистых паров.
Ключевые слова: обработка почвы,  Северный Казахстан, чернозем, плодородие почвы, севообороты

____________________________________

Сулейменов М.К., Каскарбаев Ж.А., Акшалов К.
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДА ТОПЫРАҚ ӨҢДЕУ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ДАМУЫ

Түйіндеме. Соңғы жылдары жерді өңдеу теориясында нөлдік технологиясына басымдық көп беріледі. Мақалада оңтүстік карбонатты ауыр саз балшықты қара топырақты жерді өңдеу бойынша бұрынғы және жаңа зерттеулердің нәтижелері талданған. Жерді күзгі терең өңдеудің дәстүрлі тәсілін жерді күзгі өңдеусіз немесе нөлдік технология түрімен салыстыру барысында екі жағдайда да жерді дәстүрлі өңдеудің артықшылығы қар еру кезіндегі жерге судың жақсы сіңірілуінің арқасында болатынын байқатты. Топырақтың құнарлылығын сақтау үшін жерді өңдеудің төмендетілген түрін және ауыспалы егіс жүйесін және таза пар алқаптарын қысқартуды қолдану ұсынылады.
Түйінді сөздер: жерді өңдеу, Солтүстік Қазақстан, қара топырақ, жердің құнарлылығы, ауыспалы егіс.

_____________________________________

Suleimenov M.K., Kaskarbayev Z., Akshalov  K.
DEVELOPMENT OF TILLAGE THEORY IN NORTHERN KAZAKHSTAN

Abstract. Recently, the zero technology in the theory of tillage is preferred. The paper analyzes the results of previous and new research on the treatment of the soil on the southern carbonate heavy loamy black soil. Comparison of the traditional version of late autumn tillage with exceptions option autumn tillage or zero technology showed the advantage of conventional tillage in both cases due to better soil permeability during snowmelt. To preserve the fertility of the soil is recommended to apply reduced tillage and crop rotation crop rotation and reducing the area of pure vapor.
Key words: tillage, the Northern Kazakhstan, black soil, soil fertility, crop rotation

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика