Разработка новых технологий и техники производства кормов для рыб

МРНТИ 69.25.15, 69.25.13                                                                                №4 (2017г.)

Скачать

Аннотация. При производстве экструдированных кормов для рыб важен предварительный подбор компонентов, их подготовка, конструкция ствола экструдера, контроль плотности гранул, удаление влаги после экструдирования, содержание жира в готовом корме, водостойкость гранул, а также производственный процесс в целом. Цель исследования —  изучение процесса экструдирования рыбных комбикормов  и выбор лучшего варианта выработки безопасного корма с улучшенной конверсией. В Казахстане впервые изучены особенности выработки комбикормов для форели методом экструдирования. Разработка новых эффективных технологий и техники производства кормов для рыб направлены на оптимизацию основного состава за счет введения специальных добавок, продуктов вторичной переработки сырья, с целью повышения качества, улучшения переваримости и усвояемости рыбных кормов.
Ключевые слова: технология, комбикорм, стартовый, продукционный, протеин, экструдер, ресурсосбережение

 

Сидорова В.И., Январева Н.И., Асылбекова С.Ж.,  Койшибаева С.К., Бадрызлова Н.С., Ахметов  А.Е .
БАЛЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН ЖЕМДЕР ӨНДІРІСІНІҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ МЕН ТЕХНИКАСЫН ӘЗІРЛЕУ

Аңдатпа. Балықтарға арналған экструзияланған құрама жемдер өндірісінде компоненттерді алдын ала іріктеу, олардың дайындау, экструдер оқпанының құрылымы, түйіршіктердің тығыздығын бақылау, экструзиялаудан кейін ылғалды кетіру, дайын жем құрамындағы майдың мөлшері, түйіршіктердің суға төзімділігі, сондай-ақ жалпы өндіріс үдерісі маңызды. Зерттеудің мақсаты — зерттеу процесі бөлуге балық жем және таңдау ең жақсы нұсқасын әзірлеу қауіпсіз азық жақсартылған конверсией. Қазақстанда алғаш рет зерттелді ерекшеліктері құрама жем өндіру үшін форели әдісімен бөлуге болады. Балықтарға арналған жем өндірісінің жаңа тиімді технологиялары мен техникасын әзірлеу балық жемдерінің сапасын жоғарылату, олардың қорытылуын және сіңірілуін жақсарту мақсатында арнайы қоспалар, шикізаттарды екінші қайтара өңдеу өнімдерін қосудың есебінен негізгі құрамды оңтайландыруға бағытталған.
Түйінді сөздер: технология, құрама жем, старттық, продукциялық, протеин, экструдер, ресурстарды үнемдеу

 

Sidorova V.I., Yanvareva N.I., Asylbekova  S.Z., Koishibayeva S.K., Badryzlova N.S., Akhmetov   A.Y.
DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES AND METHODS OF FISH FEEDINGS MANUFACTURING

Abstract. In the course of production of extruded fish feedings, it’s highly important to consider preliminary design of components, their preparation, design of extruder tube, density control of granules, elimination of moisture after extrusion, oil content in the prepared feed, water resistance of granules, as well as the production process as a whole. The purpose of this study the extrusion process of fish feed and choosing the best option for safe production of feed with improved conversion. In Kazakhstan for the first time peculiarities of production of feed for trout extrudedThe development of new efficient technologies and methods of fish feeding manufacturing is focused on optimization of the basic composition by means of incorporation of specific additives and recycled resources for the purpose of improving the quality, increasing digestibility and accessibility of fish feedings.
Keywords: technology, compound feed, initial, product, protein, extruder, resource-saving

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика