Разработка биотехнологии выращивания двухлеток русского осетра

МРНТИ 69.25.13, 69.25.18                                                                   №2 (2015г.)

 

Скачать

 

Аннотация.     В статье показана необходимость проведения мероприятий по выращиванию осетровых рыб в искусственных условиях. Описаны результаты научно-исследовательской деятельности ТОО «Казахский НИИ рыбного хозяйства» по освоению биотехники выращивания рыбопосадочного материала русского осетра, севрюги и гибридов русского осетра. Обоснована перспективность русского осетра как объекта выращивания в прудовых хозяйствах Казахстана. Приведены временные нормативы выращивания двухлеток русского осетра в приспособленных прудах в поликультуре с растительноядными рыбами и в бассейнах, установленных в закрытом помещении. Даны выводы, в которых приведены значения рыбопродуктивности приспособленных прудов по русскому осетру, бассейнов по русскому осетру и его гибридам, севрюге, сибирскому осетру. Даны рекомендации по дальнейшему использованию двухлеток русского осетра различных размерных групп при выращивании в прудовых рыбоводных хозяйствах Казахстана.
Ключевые слова: прудовое рыбоводство, осетроводство, русский осетр, рыбопродуктивность, рыбоводные бассейны, двухлетки, размерные группы.

________________________

Федоров Е.В., Бадрызлова Н.С., Койшибаева С.К., Мухрамова А.А.   Булавина Н.Б. 
ЕКІ ЖАСТЫҚ ОРЫС БЕКІРЕСІН ӨСІРУДІҢ БИОТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ

Түйіндеме. Мақалада бекіре тұқымдас балықтарды қолдан өсіру іс-шараларын жүргізудің қажеттілігі сипатталған. «Қазақ балық шаруашылығы ҒЗИ» ЖШС – нің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу барысындағы орыс бекіресі, шоқыр мен орыс бекіре будандарының отырғызылатын материалдарын өсірудің биотехникалық амалдары сипатталған.  Қазақстанның тоған шаруашылықтарында орыс бекіресінің үлкен болашағы бар екендігіне негіздеме жасалған. Екі жастық орыс бекіресінің тұқы балықтарына арналған, икемделген тоғандарда, шөппен қоректенетін балықтармен бірге поликультурада өсірілуі мен тобесі жабық бөлмелерде орнатылған бассейіндерде өсірілуі бойынша уақытша нормативтер келтірілген. Қорытындыда, орыс бекіресінің икемделген тоғандар бойынша балық өнімділік көрсеткіштері көрсетілген, орыс бекіресі мен оның будандары, шоқыр мен сібір бекіресі бойынша бассейін жағдайындағы балық өнімділіктері көрсетілген.  Әртүрлі өлшемдегі екі жаздық орыс бекірелерін Қазақстанның тоған шаруашылықтарында өсіру бойынша ұсыныстар берілген.
Түйінді сөздер: тоған балық шаруашылығы, бекіре балығын өсіру шаруашылығы, орыс бекіресі, балық өнімділік, балық өсіруге икемделген тоғандар, екі жаздықтар, өлшемдік топтар.

__________________________

Fedorov E.V., Badryzlova N.S., Koishibaev S.K., Mukhramova A.A., Bulavina N.B.
THE DEVELOPMENT OF BIOTECHNOLOGY OF BREEDING THE TWO-YEAR-OLD RUSSIAN STURGEON

 Abstract. The article shows the necessity of carrying out the events on breeding of the sturgeon fish in artificial conditions. The results of research activity of “Kazakh scientific research institute of Fishery” for the development of biotechnology cultivation fish stocking material of Russian sturgeon, stellate sturgeon and Russian sturgeon hybrids are described. The perspective of breeding the Russian sturgeon at fish farms of Kazakhstan is substantiated. The time standards of breeding of two-year-old Russian sturgeon in the adopted ponds in the poly-culture with herbivorous fish and basins installed indoors are given in this paper. The conclusions, which list the fish productivity of adopted ponds for the Russian sturgeon, pools for the Russian sturgeon, its hybrids, sturgeon, Siberian sturgeon is presented. Recommendations for further use of the two-year-old Russian sturgeon of different size groups on the growing in pond fish farms in Kazakhstan.
Key words: pond fish, sturgeon, Russian sturgeon, fish productivity, adopted fishponds, fish tanks, poly-culture, two-year-old, size groups.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика