Опыт использования искусственных кормов отечественного происхождения при выращивании радужной форели в Алматинской области

МРНТИ 69.25.13                                                                                               №4 (2017г.)

Скачать

Аннотация. Представлены результаты трехлетних исследований по выращиванию рыбопосадочного материала и товарной продукции радужной форели с применением стартовых и продукционных искусственных кормов отечественного производства с включением препарата пробиотического действия. Цель исследований – определение биологической эффективности данных кормов. Определены рыбоводно-биологические показатели опытного подращивания молоди, выращивания сеголеток и двухлеток радужной форели, дан их анализ. Результаты представлены в сравнительном аспекте с применением кормов отечественного производства без включения пробиотических препаратов, а также импортных кормов для радужной форели. На всех этапах экспериментального выращивания форели (подращивание молоди и выращивание сеголеток) при использовании отечественного стартового корма с включением пробиотического препарата «Биоконс» отмечены лучшие показатели выживаемости, абсолютного, среднесуточного и относительного прироста, рыбопродуктивности и кормового коэффициента. Полученные данные могут быть использованы при разработке нормативов отечественного форелеводства.
Ключевые слова: форелеводство, рыбопосадочный материал, товарная рыба, искусственные корма, пробиотики, биологическая эффективность, разработка технологических нормативов.


Бадрызлова Н.С., Федоров Е.В., Койшыбаева С.К.  
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА ҚҰБЫЛМАЛЫ БАХТАХБАЛЫҚТАРЫН ӨСІРУДЕ ОТАНДЫҚ ӨНДІРСІТЕГІ ЖАСАНДЫ ЖЕМДЕРДІ ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ

Аңдатпа. Пробиотикалық препараттың әсерін қоса отырып отандық өндірістің бастапқы және өнімділік жасанды азықтарын қолданып балық өсіретін материалды және құбылмалы бақтақтың тауарлық өнімдерін өсіру бойынша үш жылдық зерттеулердің нәтижелері ұсынылды. Зерттеудің мақсаты осы азықтардың биологиялық тиімділігін анықтау болып табылады. Жас балықты тәжірибелік өсіріп жетілдірудің және биылғы төл мен екі жастағы құбылмалы бақтақтың өсірудің балық өсіру-биологиялық көрсеткіштері анықталды, олардың талдауы берілді. Нәтижелер пробиотикалық препараттарды, сондай-ақ құбылмалы бақтақтың импорттық азығын қоспай отандық тағамдарды қолдану арқылы салыстырмалы түрде ұсынылды. Бақтақты тәжірибелік өсірудің барлық сатыларында (жас балықты өсіріп жетілдіру және биылғы төл өсіру) «Биоконс» пробиотикалық препараттың енгізе отырып отандық азықтарды пайдаланған кезде өмір сүрудің, абсолютті, күнделікті орташа және салыстырмалы өсім, балық өнімділігі мен азықтың арақатынасының ең жақсы көрсеткіштері байқалды. Алынған мәліметтер отандық бақтақ өсіру норматитерін әзірлеу үшін пайдаланылуы мүмкін.
Ключевые слова: бақтақ өсіру, балық өсіретін материал, тауарлық балық, жасанды азық, пробиотиктер, биологиялық тиімділік, технологиялық нормативтерді әзірлеу.

 

Badryzlova N.S., Fedorov E.V., Koyshibayeva S.K.    
AN EXPERIENCE OF USING HAND-MADE FOODS BY BREEDING THE RAINBOW TROUT IN FARMS OF ALMATY REGION

Abstract. The results of researches during three years according to the breeding of planting material and good production of rainbow trout with using the start and production domestic hand-made foods with addition the probiotical preparates are presented in this article. The purpose of the research — determination of biological efficiency of these forages. The fish-breeding parameters of experimental rearing of fingerlings, breeding the one-years and two-years of rainbow trout are presented, the analyze of them is given. The results are given in aspect of comparison with using the domestic hand-made foods without thr probiotical preparates also foreign foods for the rainbow trout. The best survival rates, absolute, daily average and relative increment, fish productivity and fodder ratio were noted at all stages of experimental trout farming (young growth and growing of yearlings) with the use of domestic feedstuff with the inclusion of the probiotic preparation «Biocons». The data obtained can be used to develop the standards of domestic trout breeding. Keywords: trout-breeding, fishplanting material, good fish production, hand-made foods, probiotical preparates, biological effectively, development of technological standards.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика