Экономическая эффективность формирования и эксплуатации маточных стад сиговых рыб – Планктофагов в озерах Северного Казахстана

МРНТИ 68.25.13, 34.33.33                                                                                  №2 (2017)

Скачать

В статье описаны проблемы формирования маточных стад сиговых рыб – планктофагов в Северном регионе РК. Дано описание водоемов, в которых возможно выращивание сиговых рыб, методов выбора модельных водоемов, а также биотехнических приемов формирования ремонтно-маточных стад рипуса и пеляди на озерах Северного Казахстана и их последующей эксплуатации с целью получения оплодотворенной икры и личинок. Даны расчеты экономической эффективности содержания производителей сиговых рыб – планктофагов, обоснована стоимость оплодотворенной икры и личинок от разновозрастных производителей этих видов рыб на модельных водоемах. Показана экономическая эффективность разведения рыб данного вида. Даны выводы, подтверждающие, что предложенные биотехнические приемы являются экономически выгодными, а значит  могут найти свою  сферу применения на предприятиях по искусственному разведению рыб.
Ключевые слова: сиговые рыбы, озерное рыбоводство, ремонтно-маточное стадо, оплодотворенная икра, личинки рыб, экономическая эффективность.

________________

Федоров Е.В.,  Жаркенов Д.К.  
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН КӨЛДЕРІНДЕГІ ПЛАНКТОФАГ — АҚСАХА БАЛЫҒЫНЫҢ АНАЛЫҚ ҮЙІРІН ПАЙДАЛАНУЫ МЕН ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ

Мақалада ҚР Солтүстік аймағында планктофаг – ақсаха балығының аналық үйірін қалыптастырудың қиындықтары қысқаша сипатталған. Ақсаха балықтарын өсіруге болатын суқоймалардың қысқаша сипаттамасы, модельдік су айдындарының таңдауы берілген. Солтүстік Қазақстан көлдерінде пайдабалық пен көкшұбардың ремонттық-аналық үйірін қалыптастырудағы биотехникалық әдістері, ұрықтанған уылдырық пен дернәсілдерді алу мақсатында оларды кейіннен пайдаланудың қысқаша сипаттамасы көрсетілген. Ақсаха балықтары – планктофагтардың тұқым берушілерін ұстау (асырау, бағу), модельдік су айдындарында балықтың осы түрінің әртүрлі жастағы тұқым берушілерінен ұрықтанған уылдырық пен дернәсілдерді алудың экономикалық тиімділік есебі, тиімділігінің сандық көрсеткіштері берілген. Ұсынылған биотехникалық әдістер экономикалық жағынан тиімді екендігі және алынған нәтижелерді қай салада қолдануға болатыны жайлы қорытынды берілген. Түйінді сөздер: ақсаха балықтар, көлде балық өсіру, ремонттық-аналық үйір, ұрықтанған уылдырық, дернәсіл балық, экономикалық тиімділігі, балық өсіру  

__________________

Fedorov E.V., Zharkenov D.K.  
THE ECONOMICAL EFFECTIVELY OF FORMING AND EXPLOATATION THE BROOD STOCKS OF PLANLTON EATING WHITE FISHES ON THE LAKES OF  NORTH KAZAKHSTAN

The problems of forming the brood stocks of plankton eating white fishes  in North Kazakhstan shortly described in this article. Choice of model water basins, short description of water basins in which breeding the white fishes is possible are given. Short description of biotechnical methods of forming the brood stocks of peled (Coregonus peled) and Coregonus albula ladogensis  on the lakes of North Kazakhstan, their exploitation in next time with the getting the fertilized  spawn and larvae is presented. The calculation of economical effectively by maintenance  of brood stock of plankton eating white fishes, getting the fertilized spawn and larvae from different ages of brood stocks of these species of fishes on the model water basins, parameters of economical effectively in values are presented. The conclusions in which is shown that suggested biotechnical methods are economically effect are given. The sphere of using of getting results is shown.
 Keywords: white fishes, good fish-breeding on the lakes, brood stocks,  fertilized spawn, fish larvae, economical effectively of fish farming.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика