Алматы облысы Қапшағай уылдырық шашу – шабақ өсіру шаруашылығы жағдайында сүйрік балығын өсіру ерекшеліктері / Особенности разведения рыбы стерлядь в условиях Капчагайского нересто-выростного хозяйства Алматинской области

ӘОЖ 639.3                       №2 (2013г.)                                               МҒТАР 69.25.13


Скачать

Қ. Ш . Нұрғазы а.ш.ғ. докторы,  проф., С.Қ.  Қойшыбаева зертхана  меңгерушісі,  Ж. Е. Сағидолдина,  магистрант

Анималогия проблемаларын ғылыми-зерттеу институты

 

Нургазы К.Ш., Койшибаева С.К., Сагилдолдина Ж.Е.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕДЕНИЯ РЫБЫ СТЕРЛЯДЬ В УСЛОВИЯХ   КАПЧАГАЙСКОГО   НЕРЕСТО-ВЫРОСТНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Одним из наиболее перспективных объектов искусственного выращивания является стерлядь.  Обусловленность выбора данного объекта связана с его хорошими рыбоводными характеристиками. Так, стерлядь достигает товарной массы уже в трехлетнем возрасте.
Ключевые слова: стерлядь, осетр, популяция,  инкубация

__________________________________

Нургазы К.Ш., Койшибаева С.К., Сагилдолдина Ж.Е.
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ҚАПШАҒАЙ УЫЛДЫРЫҚ ШАШУ – ШАБАҚ ӨСІРУ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖАҒДАЙЫНДА  СҮЙРІК   БАЛЫҒЫН  ӨСІРУ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Қолдан өсірудің тиімді объектісінің бірі сүйрік балығын өсіру болып табылады. Бұл таңдаудағы негізгі себеп — сүйрік балығының балық шаруашылық көрсеткіштері жоғары және өсіруге қолайлы. Сүйрік балықтың қоңдылығы мен тауарлық қасиеттері, салмағы үш жасында толық  қалыптасады.
Кілт сөздер: Сүйрік,  бекіре, популяция,  инкубация

___________________________________

Nurgazy K. S., Koishybayev S. K., Sagildoldina Z. Y.
FEATURES OF STURGEON FISH FARMING IN THE CONDITIONOS OF KAPSHAGAI SPAWNING & NURSERY FARM IN ALMATY OBLAST

One of the most perspective objects of artificial growing is the Sterlet. Conditionality of the choice is connected with good hatcheries feature of the Starlet, since the Sterlet reaches the commodity weight at three-year age.
Key words: sterlet, sturgeon, population, incubation

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика