Начальный элемент технологической линии производства гречневых продуктов / Қарақұмық өнімдерін өндіру технологиялық сызбасының бастапқы элементі

МРНТИ 65.29.33                                                                                 №2 (2015г.)

Скачать
 

Аннотация. Исследован оптимальный срок посева и норма высева в условиях степной зоны Акмолинской области. Кроме этого изучено влияние некоторых элементов влагосберегающей технологии на элементы структуры урожайности гречихи. На основании экспериментальных данных, полученных после проведенных трехлетних (2012-2014) полевых исследований в годы с различными метеоусловиями было доказано, что оптимальный срок посева 30 мая, а оптимальная норма высева 3,0 млн.всх.семян/га. Было установлено, что влагосберегающая технология оказывает существенное влияние на производственные показатели гречихи. Показаны экономические показатели возделывания гречихи.
Ключевые слова: Гречиха, технологический класстер, влагосберегающая технология, срок посева, норма высева, производственные показатели

________________________

Сыздыкова Г.Т., Жумакаев А.Р
ҚАРАҚҰМЫҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СЫЗБАСЫНЫҢ БАСТАПҚЫ ЭЛЕМЕНТІ

Түіндеме. Ақмола облысының далалы аймағы жағдайында қарақұмықтың оңтайлы егу мерзімін мен егу мөлшерін зерттелді. Сондай-ақ, қарақұмықтың өнімінің құрылымдық элементтеріне ылғал үнемдейтін технологияның әсері анықталды. Үш жылдық (2012-2014) егістік зерттеулердің нәтижесінде, тәжірибе жолымен алынған эксперименттік мәліметтері бойынша алуан метеожағдайларда қарақұмықтың оңтайлы егу мерзімі мамырдың 30-ы күні, егу мөлшері 3,0 млн.өнгіш тұқым/га екені дәлелдеді. Ылғал үнемдейтін технология қарақұмықтың өндірістік көрсеткіштеріне зор әсер ететіндігі анықталды. Қарақұмықты өсірудің экономикалық көрсеткіштері келтірілген.
Түйінді сөздер: Қарақұмық, технологиялық кластер, ылғал үнемдейтін технология, егу мерзімі, егу мөлшері, өндірістік көрсеткіштер

_______________________

Sizdikova G.T., Zhumakaev A.R.  
INITIAL ELEMENT OF TECHNOLOGICAL LINE OF PRODUCTION BUCKWHEAT PRODUCTS

Abstract. The optimal time of sowing date and seeding rate in a steppe zone of Akmola region was researched in this article. In addition, the effect of some elements of water saving technologies in the structural elements of yield of buckwheat was investigated. On the basis of experimental data, obtained after conducted fieldwork for three years (2012-2014)   with various weather conditions, it was proved that the optimal sowing day is in  May 30 and the optimal seeding rate 3.0 mln. seeds per ha.  It was found that water saving technology has a significant impact on production figures buckwheat. The economic indicators of cultivation of buckwheat were presented.
Key words: buckwheat, technological cluster, water saving technology, sowing date, seeding rate, production indicators.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика