Исследование и разработка технологии кумыса, обладающего высокими иммуномодулирующими свойствами

МРНТИ 65.63.33                                                                                                   №1 (2015г.)

 

Скачать
 

Жарыкбасова К. С., Тазабаева К. А., Силыбаева Б. М., Кыдырмолдина А. Ш.

Аннотация. Статья посвящена исследованию химического состава надзем­ной и подземной части растения  Эминиум Регеля (Eminium regelii Vved). На основании исследова­ния иммуномодулирующих свойств экстракта из эминиума Регеля определе­на эффективная доза экстракта для разработки рецепту­ры и технологии производства кумыса «Эминиум». В результате масштабной антропогенной деятельно­сти человека произошло глобальное загрязнение среды обитания и жизненно необходимых источников питания, опасными и вредными для здоровья человека веществами. Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды способствуют нарушениям обмена веществ в организме человека и развития вторичного иммунодефи­цита. В связи с этим возрос научно-практический интерес к использова­нию лекарственных растений для производства пищевых продуктов функцио­нального назначения, повышающих и нормализующих иммунитет. Отсюда, исследование и разработка молочных продуктов с применени­ем лекарственных растений, обладающих иммуномодулирующими свой­ствами, является актуальным направлением.
Ключевые слова: кумыс, технология, экстракт, эминиум Регеля, пищевая промышленность, молоко кобылы

__________________________________________

Жарыкбасова К. С., Тазабаева К. А., Силыбаева Б. М., Кыдырмолдина А. Ш.
ЖОҒАРЫ ИММУНОМОДУЛИРЛЕУШІЛІК ҚАСИЕТТЕРІ БАР ҚЫМЫЗДЫ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ

Түйіндіме. Мақала Регель күшаласы өсімдігінің жер асты және жер үсті бөлігінің химиялық құрамын зерттеуге арналған. Регель күшаласы сығындысының иммунитетті модульдеу қасиетін зерттеу негізінде «Эминиум» қымызын өндірудің рецептурасы мен технологиясын жасауда сығындының тиімді мөлшері анықталды. Адамның көлемді антропогендік қызметінің нәтижесінде тіршілік ортасы және өмірге қажетті қоректену көздерінде адам денсаулығына қауіпті әрі зиянды заттармен ғаламдық ластану пайда болды. Қоршаған ортаның жағымсыз ықпалы адам ағзасындағы зат алмасудың бұзылуына әкеліп, иммундік жетіспеушілікті арттырады. Сол себептен иммунитетті көтеретін және ретке келтіретін функционалды негіздегі тағам өнімдерін өндіру үшін дәрілік шөптерді пайдалануға ғылыми-тәжірибелік қызығушылық артты.  Иммунитетті модульдейтін қасиеті бар дәрілік шөптерді пайдалану арқылы сүт өнімдерін өңдеу және зерттеу осыдан өзекті бағыт болып табылады.
Түйінді сөздер: қымыз, технология, сығынды, Регель күшаласы, тағам өнеркәсібі, бие сүті. 

__________________________________________

 

Zharykbasova K.S., Tazabayeva K.A., Silybayeva B.M., Kydyrmoldina A.Sh. 
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KUMYS TECHNOLOGY, POSSESSING HIGH IMMUNE MODULATING  PROPERTIES.

Abstract. The article is devoted to research of the chemical composition of the overground and underground parts of Eminium Regelii Vved. plant. Based on studies of immunomodulatory properties of the extract of Eminium Regelii deter­mine the effective dose of the extract of the studied plants for formulating and technology kumys «Eminium.» In recent years as a result of large-scale human activities in many parts of the world there was a global environmental pollution and vital sources of danger­ous and harmfiil to human health. Exposure to adverse environmental factors con­tribute to metabolic disorders in the human body, which can cause the develop­ment of secondary immunode^ciency. In this regard, there was increase of scientific and practical interest in the us­ing of medicinal plants in the production of flmctional puфose foodstuffs that can boost and normalizing the immunity of the human body. Thus, the research and development of fermented milk products by using of medicinal plants with immunomodulatory characteristics are urgent directions in this science area.
Key words: kumys, fermented mare milk, technology, extract, Eminium Regelii.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика