Восстановление подшипников скольжения для двигателей внутреннего сгорания с использованием сплава меди

МРНТИ 55.22.19, 55.03.05                                                                                    №4 (2016г.)

Скачать
 

Нуралин Б. Н., Куанышев М.К.   

Аннотация. Рассмотрены вопросы восстановления подшипников скольжения для двигателей внутреннего сгорания. Цель работы — продление сроков их службы при наименьших затратах.  Установлены причины и характер износа; предложены методы восстановления и технология фрикционного омеднения стальной детали. Доказано, что износ омедненной  поверхности скольжения подшипника меньше в девять раз по сравнению со стандартной  алюминиево-оловянной поверхностью скольжения. Предварительное омеднение поверхности трения (шейки вала) методом фрикционного омеднения позволяет снизить силу трения и изнашивание более  чем в два раза, приближая режим трения за счет возможного атомарного избирательного переноса меди в контакте со стальной поверхностью вала, к безызносному трению. Особенность метода заключается в создании медного слоя на скользящей поверхности вкладыша, независимо от того, какой антифрикционный слой применялся на вкладыше до его реставрации. Технология металлизации позволяет получать слой напыленной меди как на алюминиево-оловянной поверхности вкладышей, так и на многослойных вкладышах производимых за рубежом.
Ключевые слова: подшипники скольжения, фрикционное омеднение,  безызносное  трение, избирательный перенос меди, напыление медью, антифрикционный слой

_________________________

Нуралин Б. Н., Куанышев М.К. 

ІШТЕН ЖАНУ ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРЫНЫҢ СЫРҒАНАУ ПОДШИПНИКТЕРІН МЫС ЕРТІНДІСІН ПАЙДАЛАНЫП ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ  

Түйіндеме. Мақалада іштен жану қозғалтқыштары (ІЖҚ) үшін сырғанау подшипниктерін төмен шығындармен  қалпына келтіру мақсатында олардың қызмет жасау мерзімдерін ұзарту сұрақтары қарастырылып отыр. Зерттеудің нәтижелерімен тағайындалды: тозудың себептері мен сипаттары. Болатты бөлшектерді технологиялық фрикционды мыстау және мыс ертіндісін қолдану арқылы сырғанау подшипниктерді қалпына келтіру әдістері; стандарттық алюминді-қалайлы сырғанау подшипниктерімен салыстырғанда   мыстан жасалған подшипниктің беттік тозу қарқындылығы тоғыз рет кем және оның жұмыс жасау ресурсы артады; алдын-ала жұмыстық беттіктерді (білік мойындықтарын) фрикционды әдіспен мыстау үйкеліс күштері мен тозу қарқындылығын екі еседен жоғары төмендетеді, болат біліктің мыспен жанасып үйкелісінде атомарлық ауысу мүмкіндігі арқасында тозусыз үйкеліске әкеледі; ұсынылып отырған әдістің ерекшелігі жөндеуге дейін қандай фрикциондыққа қарсы қаптаманың болуына қарамай, подшипниктің сырғанау бетінде мысталған қаптаманың пайда болуын қамтамасыз ету . Металдау технологиясы бүркілген мыс қаптамасын тек қана стандарттық алюминді-қалайлы сырғанау подшипниктерінің беттерінде емес, сол сияқты шетелдердің көп  қаптамалы подшипниктерінің сырғанау беттерінде алуға мүмкіндік жасайды.
Түйінді сөздер: Сырғанау подшипниктері, мыс ертінділері, фрикционды мыстау, беттік үйкеліс, тозусыз үйкеліс, мыстың таңдау беттікке ауысуы, мысты беттік бүрку, фрикциондыққа қарсы қаптама, кинематикалық тетіктің қосымша беті, иінді білік мойындықтары.  

                                                                                                        ___________________________   

Nuralin B.N., Kuanyshev M.K.   
RESTORATION OF SLIDE BEARINGS FOR THE INTERNAL COMBUSTION ENGINES WITH THE USE OF ALLOY OF COPPER.                

Abstract. The problems of restoration of sliding bearings for internal combustion engines were considered. Purpose of the work – the extension of their service at the lowest cost. The reasons and character of runout are identified; the methods of copper coating and technology of the friction copper coating of steel tool are proposed. It is proved that the runout of copper coated surface of sliding of bearing 9 times less than standard aluminium-tin-slip surface. Preliminary copper coating of friction (shaft journal) by the method of friction copper coating allow to decrease the friction power and runout more than two times, bringing the friction mode due to the possible atomic selective transfer of copper in contact with steel surface of rod, to no-runout friction. The peculiarity of the method is to create copper layer on sliding surface of the insert, no matter what kind of anti-frictional layer was used before its restoration. The technology of metallization allows to obtain the layer of deposited copper on aluminium-tin-liner surface, as well as laminated liners made abroad.
Keywords: sliding bearings, friction copper coating, no-runout sliding, selective transfer of copper, copper depositing, anti-friction layer.

 

 

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика