Распознавание табличной функции

МРНТИ 27.41                                                                              №1 (2018г.)

Скачать

Аширбекова Р.Н.  
КЕСТЕЛІК ФУНКЦИЯНЫ ТАНУ ӘДІСІ

Аңдатпа. Мақалада функцияны Фурье қатарына жуықтап жіктеу әдісі арқылы кестелік функцияны тану қарастырылады. Образдарды танудың басты міндеті – жүйелі теориялық және тәжірибелік зерттеулер негізінде жағдайдың формалистік сипаттамаларын тиімді есептеу құралдарының сәйкес топтарымен байланыстыру болып табылады.Есептердің қойылымына формальді теорияларды құру және математикалық әдістерді қолдану қиындық туғызған жағдайда әдетте бейнелерді тануға жүгінуге тура келеді. Себебі, біріншіден, пән облысына сәйкес формализация деңгейі немесе қолжетімді ақпарат мөлшері  классикалық математикалық немесе физика-математикалық канондарға жауап бере алатындай және классикалық аналитикалық немесе сандық әдістер арқылы меңгеруге мүмкіндік беретін  математикалық модельді синтездеу үшін негіз құра алмауы мүмкін. Екіншіден, негізінен математикалық модельді құруға болады, бірақ оның синтезі немесе оны меңгеруге кететін шығын мөлшері ұтымдылықтан басымырақ:  не қолдағы бар техникалық мүмкіндіктер шегінен асып кетуі, не есепті шешуді мағынасыз етуі мүмкін.
Түйінді сөздер: бейнелер, тану, алгоритм, кесте, функция.

 

Аширбекова Р.Н.

Аннотация. В статье рассматривается распознование табличной функции методом приближенного разложения в ряд Фурье. Главной задачей распознования образов является построение на основе систематических  теоретических и экспериментальных исследований эффективных вычислительных средств для отнесения формализованных описаний ситуаций и объектов к соответствующим классам. К постановке задачи распознования прибегают в тех случаях, когда трудно строить формальные теории и применять математические методы, что происходит обычно по двум причинам: а) уровень формализации соответствующей предметной области или доступная информация таковы, что не могут составить основу для синтеза математической модели, отвечающей классическим математическим или математико-физическим канонам; б) математическая модел в принципе может быть построена, однако ее синтез или изучение связаны с такими затратами, что они существенно превышают выигрыш.
Ключевые слова: образы, распознавание, алгоритм, таблица, функция.

 

Ashirbekova R. N.  
RECOGNITION OF TABULATED FUNCTIONS

Abstract. The article considers the recognition of a table function by the method of approximate Fourier expansion. The main task of pattern recognition is the construction on the basis of systematic theoretical and experimental studies of effective computational means for assigning formalized descriptions of situations and objects to the corresponding classes. The formulation of the recognition problem is resorted to when it is difficult to construct formal theories and apply mathematical methods, which usually happens for two reasons: a) the level of formalization of the relevant subject area or accessible information is such that they can not form the basis for the synthesis of a mathematical model that corresponds to classical mathematical or mathematical-physical canons; b) the mathematical model can in principle be constructed, but its synthesis or study is associated with such costs that they substantially exceed the gain.
Key words: images, recognition, algorithm, table, function.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика