Защита от коррозии аграрной техники для внесения минеральных удобрений

МРНТИ 81.33.09                                                                                            №1 (2017г.)

Скачать статью

А.Н. Зазуля, Л.Г.Князева, А.М.Губашева

Аннотация.  Работа посвящена вопросу защиты от коррозии аграрной техники, предназначенной для внесения минеральных удобрений в период межсезонного хранения. Цель исследования —  изучение защитных свойств водно-восковых составов марки Герон, широко применяемого для защиты от коррозии военной техники. Исследована возможность противокоррозионной защиты консервационными составами Герон, различных марок стальной поверхности аграрной техники со следами удобрений. Приведены сравнительные результаты  коррозионных испытаний защитных пленок  нанесенных на образцы из стали марки  Ст3, двумя разными методами: электрохимические (поляризационные и импедансные) и гравиметрические методы. Подтверждено, что водно-восковые смеси Герон обеспечивают высокую защитную эффективность и возможность хранения зимой, в любом не отапливаемом помещении. Данная смесь обеспечивает высокую степень защиты (Z = 100 %) от коррозии в течение 1 года.
Ключевые слова: защита от  коррозии,  защитная эффективность, консервационный состав, водно-восковые смеси, коррозия техники, консервацинный материал Герон.

____________________

А.Н. Зазуля, Л.Г.Князева, А.М.Губашева
МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫ ЕНГІЗУГЕ АРНАЛҒАН АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ТЕХНИКАСЫН ТОТЫҒУДАН ҚОРҒАУ

Түйіндеме. Бұл мақалада минералды тыңайтқыштарды енгізуге арналған ауышаруашылық техникасын, аусымаралық сақтау мерзімінде тотығудан қорғау  сұрақтары қарастырылады.  Зерттеу мақсаты- әскери техниканы тотығудан қорғауда кеңінен қолданылатын, әртүрлі маркалы Герон сақтап-қорғау құрамдарының тотығудан қорғау мүмкіншіліктерін оқу.  Әскери техниканы тотығудан қорғауда кеңінен қолданылатын, әртүрлі маркалы Герон су-балауыз құрамдарымен, минералды тыңайтқыштармен жанасқан болат беттерді  тотығудан қорғау мүмкіншіліктері зерттелген.  Екі түрлі: электрохимиялық ( поляризациялық  және импендансты) және гравиметриялық әдістермен Ст 3 болат үлгілеріне енгізілген қорғаныс қабықшасының тотығуға сынаудың салыстырмалы нәтижелері келтірілген. Герон су-балауыз құрамының жоғары тиімділікті қорғау қабілеттілігі мен жылытылмайтын бөлмелерде сақтауға лайықтылығы дәлелденген. Берілген құрам 1 жыл ішінде  қорғаудың жоғары деңгейін (Z=100%)  қамтамасыз етеді.
Түйінді сөздер: тотығудан қорғау, қорғау тиімділігі, сақтап-қорғау  құрамдары, су-балауыз қоспалары, техниканың тотығуы, Герон тотығудан қорғау құрамы

_____________________

А.N.Zazulya, L.G. Knyazeva, А.М.Gubasheva
PROTECTION OF AGRICULTURAL MACHINERY FROM CORROSION FOR ENTERING MINIREAL FERTILIZERS 

Annotation. This work is devoted to protection against corrosion of agricultural machinery for the application of mineral fertilizers in the off-season storage. The aim  of  the research is to study the water  and wax protective properties of the composition of the brand Heron which used for  corrosion protection of military equipment. There was studied the possibility of  corrosion  protection  with compositions  of Heron on steel surfaces of different brands  with  trace of fertilizer conservation. There is given comparative results  of corrosion   tests of protective pellicles deposited on samples of steel St3 by two methods: electrochemical (polarization and impedance) and gravimetric methods. It is confirmed that the water-wax mixture of Heron provide high protective efficacy  and the ability  to store  product at  winter  in an unheated place. This mixture provides a high level of protection  (Z=100) against corrosion for one year.
Keywords: Protection against corrosion, the protective efficacy, conserving composition, water and wax mixture,corrosion of equipment,conservation material  of Heron.


   

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика