Методика взаимодействия рабочего органа дорожного катка с уплотняемым материалом

МРНТИ 55.53.13, 75.31.37                                                                           №3 (2015г.)

 

Скачать
 

Дудкин М.В., Пичугин С.Ю., Фадеев С.Н.  
Аннотация. Актуальной остается проблема функциональной аппроксимации сдвигающих (касательных) контактных напряжений в дорожном материале, которые, наряду с нормальной составляющей, оказывает существенное влияние на коэффициент сопротивления и напряженно-деформированное состояние дорожного покрытия в условиях качения вальца. Отсутствие общей методологии по теории уплотнения стимулирует разработчиков строительно-дорожных машин к созданию различных приближенных методов их расчета, количество которых, в настоящее время, сопоставимо с номенклатурой предлагаемых конструкций. В данной статье приведена универсальная методика статического контакта дорожного катка с уплотняемым слоем, которая обобщает частную теорию расчета на подвижные (ведущие и ведомые) эллиптические и круговые вальцы с учетом известных достижений и рекомендаций, касающихся этого перспективного научно-исследовательского направления.
Ключевые слова: дорожный каток, гибкий валец, обечайка, качение, уплотнение, автомобильные дороги.

_________________

Дудкин М.В., Пичугин С.Ю., Фадеев С.Н.   
ТЫҒЫЗДАҒЫШ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ КӨМЕГІМЕН ЖОЛАЙДЫНЫНДА ЖҰМЫС ОРГАНДАРЫНЫҢ ӘРЕКЕТТЕСУ ӘДІСТЕМЕСІ

Түйіндеме. Өнеркәсіптің және ауыл шаруашылығының тұрақты дамуы мен отандық өндірушілердің бәсекелестігін жоғарылату үшін, қазақстандықтардың өмір сүру жағдайын жақсарту үшін, ұлттық қауіпсіздікті берік ұстау үшін, халықаралық көлік жүйесінде біздің еліміздің көлік кешенін енгізу, жол желісін дамыту деңгейіне байланысты. Автомобиль жолдарын пайдалануға беруде сапасын жоғарылатудың маңыздылығының бірі-олардың үстіңгі бетінің беріктігі мен пайдалану мерзімінің ұзақтығы. Ал ол тығындаудың тереңдігі мен сапасына байланысты. Дәстүрлі құрастыруды қолдануды универсалды етіп жобалауға болмайды, бір ізбен бірнеше рет жүргендегі тығыздағыш материалдың қасиетіне байланысты жол айдынының жұмыс органы берілді, ол жол құрылысының белгілі бір дәрежедегі технологиясын жақсартады және көп шығынсыз қазіргі жол құрылысының сапасы мен жылдамдығын қамтамасыз етеді. Мақалада тығыздағыш материалдардың жол айдынында жұмыс органдарының  құрастырушы жұмыс істеу қабілетінің талдауы берілген.
Түйінді  сөздер: жол айдыны, икемді жынышқы, обечайка, сандалақтау, тығыздау.

____________________

Doudkin M.V., Pichugin S.Y., Fadeyev S.N.
THE METHODICS OF ROAD ROLLER WORKING DEVICE INTERACTION WITH COMPACTING MATERIAL

Abstract. Sustainable development of industry and agriculture, improving the competitiveness of domestic producers, improving the life quality of Kazakhstan citizens, strengthening of the national security, introduction of transport complex of our country into the international transport system depends on the level of development of the road network. One of the conditions of improving the quality of roads is the durability and endurance of the road surface, which mainly depends on quality and depth of their sealing. The use of traditional construction of rolls will not allow designing universal roller, which can adapt to the current properties of sealing material even in several passes on one track. The working body of roller is presented, which will greatly improve the technology of road construction of modern roads at low cost. The article presents the analysis of working capacity of the road roller’s working body on the sealing material.
Keywords: road roller, flexible roll, ring, rolling, sealing.

 

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика